P A R T I G I A N I !

Ottobre 1944: i giovanissimi
     combattenti che, nelle file della Seconda Brigata Proletaria,
     hanno preso parte ai combattimenti per la liberazione di
     Belgrado, posano soddisfatti per la foto-ricordo (dal libro:
     Pokret!, di A. Clementi, ed. ANPI Roma, 1989)


segnalazione iniziativa:


Scoprimento della lapide commemorativa ai caduti nella battaglia partigiana di Gorizia del settembre 1943
Gorizia - 21 aprile 2012A.N.P.I. Provinciale
A.N.P.I. Sezione di Gorizia   
A.V.L. Gorizia

Odkritje spominskega obeležja padlim partizanom septembra 1943.
Scoprimento della lapide commemorativa ai caduti nella battaglia partigiana di Gorizia del settembre 1943

La cerimonia avrŕ luogo a Gorizia nel Piazzale MARTIRI PER LA LIBERTA D’ITALIA sabato 21 aprile 2012 alle ore 10.00

Saluti
Mirko Primožič Presidente A.N.P.I. di Gorizia, Mario Merni Presidente A.V.L. di Gorizia,
Paolo Padovan Presidente A.N.P.I. Provinciale, Štefan Cigoj Presidente ZB di Nova Gorica.

Oratore ufficiale
Marisa Ombra Vice Presidente Nazionale A.N.P.I.


V dneh po 8. septembru 1943 beležimo v Italiji več primerov, ko so se vojaki in civilno prebivalstvo z orožjem uprli nemškim enotam, ki so začele zasedati italijanski nacionalni teritorij. Med temi je Goriška fronta še posebno značilen in nikakor obroben dogodek italijanskega odporništva.

Potek spopadov na Goriški fronti se je v glavnem odvijal v dveh fazah. Za prvo fazo, od 8. do 12. septembra, je bil značilen poskus enot italijanske vojske, da bi preprečili nemškim silam okupacijo mesta in popolno zavzetje prometnih zvez. Nekaj spopadov je bilo v Soški in Vipavski dolini, predvsem pa na severnem delu Gorice, kjer je bil Nemcem za nekaj časa onemogočen prehod solkanskega železniškega mostu. Zaradi tega aktivnega upora proti nemškim silam so generala Bruna Malagutija, ki je poveljeval italijanskim vojaškim enotam v Gorici, najprej odstavili, potem pa internirali v Nemčiji, kjer je tudi umrl. Druga faza je trajala od 12. do zadnjih dni septembra in se je v svojih značilnostih pokazala bolj podobna pravemu in odprtemu spopadu kot običajni protipartizanski čistilni akciji. V njej so sodelovale enote 71. nemške pehotne divizije, katerim so prihajale redno na pomoč še druge enote. Na nasprotni strani so se bojevale slovenske partizanske enote, množično okrepljene s pristopom novih sil, in italijanski uporniki, ki so v številu okoli tisoč prihajali predvsem s Tržiškega ter spodnje Furlanije. Sam 12. september pa je bil tudi dan najpomembnejšega bojnega dogodka v ožjem delu mesta, in sicer osvojitve južne železniške postaje s strani skupine upornikov, ki so prihajali iz Tržiča, in njenega ponovnega zavzetja s strani nemških enot, ki so prodirale iz Vidma.

Pomembnost in razširjenost spopadov v širšem teritoriju okoli Gorice sta potrjeni in natančno opisani v uradnih poročilih nemške vojske. V njih je tudi celovita ocena vojaških operacij, iz katere izhaja, da je nekaj partizanskih skupin prebilo obroč in se umaknilo, da je v spopadih padlo 1.610 partizanov (od teh 157 bivših italijanskih vojakov) in da jih je bilo 3.336 zajetih. Protipartizanske operacije so se nadaljevale v oktobru, novembru in decembru, kar je pomenilo, da sta bili ljudska vstaja in velika septembrska ofenziva samo začetek prave partizanske vojne, ki se je na tem območju zmagovito zaključila šele konec aprila 1945.

Nei giorni successivi all’8 settembre 1943 ci furono in Italia diversi episodi, in cui unitŕ dell’esercito e popolazione civile si opposero, imbracciando le armi, ai reparti tedeschi che si apprestavano a prendere possesso del territorio nazionale. Rientra a pieno titolo tra questi, come fatto particolarmente significativo e non periferico della resistenza italiana, la cosiddetta battaglia partigiana di Gorizia.


Lo svolgimento della battaglia si articolň fondamentalmente in due fasi. Una prima, dall’8 al 12 settembre, fu caratterizzata dal tentativo delle truppe italiane di impedire alle truppe tedesche di impadronirsi della cittŕ e di prendere quindi il controllo totale delle vie di comunicazione. Combattimenti si ebbero nella valle dell’Isonzo, nella valle del Vipacco e soprattutto nella zona nord di Gorizia dove ai tedeschi venne impedito di attraversare il ponte ferroviario di Salcano. Per questa resistenza attiva alle forze tedesche il generale Bruno Malaguti, comandante delle truppe italiane di stanza a Gorizia, fu prima destituito ed in seguito deportato in Germania, da dove non fece ritorno. Una seconda fase si svolse dal 12 fino agli ultimi di settembre e presentň piů le caratteristiche di una vera battaglia campale che di attivitŕ sporadiche di guerriglia piů consone ad una guerra partigiana. Ad essa parteciparono in forza i reparti della 71a Divisione tedesca di fanteria, rinforzati da altre unitŕ scelte che affluirono in zona costantemente per tutto il periodo dei combattimenti, sul fronte opposto, i reparti partigiani sloveni integrati dalle nuove massicce adesioni e da un migliaio di insorti italiani provenienti soprattutto dal Monfalconese e dalla Bassa Friulana. Lo stesso 12 settembre rappresentň poi il giorno del fatto d’arme piů importante avvenuto nel perimetro urbano della cittŕ di Gorizia e precisamente la conquista della Stazione Centrale da parte di un gruppo di combattenti partigiani venuti da Monfalcone e la successiva riconquista della stessa ad opera di reparti tedeschi provenienti da Udine.

Circostanziati rapporti delle autoritŕ militari tedesche, dando una valutazione complessiva delle operazioni di settembre nel piů ampio territorio attorno a Gorizia, riferiscono che una parte delle formazioni partigiane si era sottratta all’accerchiamento e che fino ad allora si erano registrati, tra le file partigiane, 1.610 morti (tra questi 157 ex-soldati italiani) e 3.336 prigionieri. Operazioni anti partigiane continuarono nella zona ancora nei successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre, dimostrando che l’insurrezione popolare e la grande offensiva di settembre erano state l’inizio di una vera guerra partigiana che avrŕ la sua conclusione vittoriosa soltanto alla fine di aprile del 1945.

gorizia210412.jpg
=== * ===

P A R T I G I A N I !
Una iniziativa internazionale ed internazionalista
nel 60.esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo

http://www.cnj.it/PARTIGIANI/index.htm

Per contatti: PARTIGIANI! c/o CNJ,
C.P. 252 Bologna Centro, I-40124 BOLOGNA (BO) - ITALIA
partigiani7maggio @ tiscali.it

=== * ===