Ottobre 1944: i giovanissimi
    combattenti che, nelle file della Seconda Brigata Proletaria,
    hanno preso parte ai combattimenti per la liberazione di
    Belgrado, posano soddisfatti per la foto-ricordo (dal libro:
    Pokret!, di A. Clementi, ed. ANPI Roma, 1989)

P A R T I Z A N I !

Rim, 7-8 maja 2005.

Internacionalna inicijativa povodom sezdesetgodisnjice Pobjede NOB-e

Kako bi se naglasio internacionalisticˇki karakter Pokreta antifasˇisticˇkog otpora u Evropi (1941.-1945.)


TEKST SAZIVANJA INICIJATIVE
I POZIV NA SUDJELOVANJE:


Dragi prijatelju, draga prijateljice, dragi druzˇe, draga drugarice ili drago udruzˇenje

U godini koja je zapocˇela, 2005., obiljezˇava se sˇezdesetgodisˇnjica Oslobodjenja.
Odlucˇili smo organizirati, sa doprinosom svih zainteresiranih subjekata  kao i  svih zainteresiranih za tu tematiku, veliku inicjativu, svjedocˇenje i informiranje , koje bi bacilo tezˇisˇte na INTERNACIONALNI I INTERNACIONALISTICˇKI KARAKTER  partizanske borbe u Evropi (1941.-1945.).

Inicjativa nazvana PARTIZANI bit c´e odrzˇana u Rimu od 7-8 maja ove godine. Nju je od pocˇetka promovirao Radio Citta Aperta (RCA), Nacionalna Koordinacija za Jugoslaviju (CNJ), Grupa Ateista Dijalekticˇkih Materijalista (GAMADI), Cˇasopis Contropiano; uz nj su vec´ pristale neke sekcije ANPI-ja (boracˇko udruzˇenje- prim.prev.) i antifasˇisticˇki komiteti, a  mrezˇa se nasˇih kontakata sˇiri iz dana u dan.
Inicjativa se sastoji od nekoliko debatnih sekcija, sa doprinosom ucˇesnika Pokreta NOB-e:
Talijanski partizani u Jugoslaviji / Jugoslavenski partizani u Italiji / Albanski pokret otpora i doprinos Talijana / Grcˇki pokret otpora i doprinos Talijana / Francuski makizari i doprinos Talijana / Romi i Sinti u NOB-i / Biljesˇke o talijanskom otporu revizionizmu... kao i doprinos oslobodilacˇkih borbi protiv kolonijalizma i ostala inicjative.

Motivacija

Neprestani napadi s revizionisticˇke strane, koji na zˇalost ne dolaze samo od desnice, imaju za cilj da zablate i da bace u zaborav herojsku borbu partizana protiv nacifasˇizma.  Sˇiroko strukturiranim operacijama  dezinformiranja htjelo bi se porec´i internacionalni i internacionalisticˇki karakter Narodno-Oslobodilacke Borbe te se partizani predstavljaju kao nasilni banditi, koji su cˇinili sasvim bezrazlozˇne zlocˇine i  «etnicˇka cˇisˇc´enja».

Historijske cˇinjenice i  prvenstveno zajednicˇka borba, jedan uz drugog, ljudi razlicˇitog nacionalnog porijekla na svim frontovima Oslobodilacˇkog rata pokazuju koliko su te revizionisticˇke teze lazˇne. Ipak, poznate cˇinjenice treba ponovo obznaniti i obnoviti sjec´anje na njih i njihovo znacˇenje, kao neophodnu opomenu pred novim zbivanjima u nasˇoj zemlji.
Veoma nam je vazˇno naglasiti da su ti dogadjaji i danas vrlo aktualni  i da zˇelimo prevazic´i iskljucˇivo slavljenicˇki cilj  kao i cˇisto historijski: jer svi ti procesi, kao i demonizacija Pokreta Otpora zatvaraju isti u ladicu sjec´anja, u anahronicˇan prostor, koji navodno nema visˇe  nikakve veze s danasˇnjicom.
Iz svih je ovih razloga neophodno basˇ u ovom trenutku dati toj tematici sredisˇnje znacˇenje u politicˇkom i historiografskom diskursu i naglasiti kristalno cˇist internacionalni i internacionalisticˇki karakter borbe za oslobodjenje te reafirmirati njenu autenticˇnu susˇtinu putem svjedocˇenja ucˇesnika te borbe:

-  i to upraavo ovih dana kad se antifasˇisticˇki  Ustav nasˇe Republike ponizˇava i obrc´e, pocˇevsˇi od cˇlana 11.;

- upravo danas kad su talijanski vojnici ponovo angazˇirani u vojnoj okupaciji teritorija koji su bili okupirani i za vrijeme nacifasˇizma i kad  na cijelom Zapadu nacionalisticˇke tenzije izazivaju nemir;

- upravo danas kad se svugdje vode agresivni i pljacˇkasˇki ratovi, sˇto radja kao reakciju nove oslobodilacˇke pokrete.

Nije nam namjera namentnuti jednoobrazno tumacˇenje Pokreta NOB-e na ideoloskom planu, a jos manje na historiografskom planu, a isto to vrijedi i za  debatu, koja je otvorena o tim pitanjima. Partiizani, kada su se podigli i borili, nisu sebi postavljali historiografske probleme! Ono sto ih je motiviralo i sto danas ponovo motivira  nas,  jeste Oslobodjenje. Oslobodjenje od nacifasˇizma, Oslobodjenje od iskorisˇtavanja cˇovjeka od strane drugog cˇovjeka, Oslobodjenje od kolonijalizma, oslobodjenje od predrasda i od rasizma.
Ustanovljavanje odredjenog datuma kao dana «Sjec´anja na zˇrtve egzodusa i fojbi» cˇini nam se sumnjivom i tendencioznom gestom (10 fabruara), a neprilicˇni i nedovoljno jasni  iizgledaju nam  i stavovi, koje su zauzeli razni demokratski predstavnici, kad su govorili o Oslobodilacˇkoj  borbi.
Inicjative kao nasˇa vrlo su rijetke, gotovo jedinstvene na planu cijele Italije (i ne samo Italije): oportunizam, manipulacija historijskog pamc´enja za specificˇne, usko nacionalne interese ili prosto nepoznavanje samih fakata doveli su do toga, da su se dosad presˇuc´ivale dramaticˇne cˇinjenice  i slavna partizanska borba Talijana, koji su se u tom razdoblju zateklli u drugim zemljama, jer su bli mobilizirani,  kao i borba partizana, koji su dolazili iz drugih krajeva i koji su zˇrtvovali vlastite zˇivota da se oslobodi talijansk teritorij.
Ovog se proljec´a obiljezˇava sˇezdesetgodisˇnjica Oslobodjenja: istog tog mjeseca maja bit c´e i drugih vazˇnih godisˇnjica za antifasˇiste, kao na primjer godisˇnjica smrti Giuseppe Marasa, poznatog partizanskog vodje, kojeg je divizija Garibaldi poslala u Jugoslaviju. Tu c´emo priliku iskoristiti da oragniiziranomo, uz doprinos svih zainteresiranih subjekata, veliku nacionalnu inicjativu, inicijativu svjedocˇenja i informiranja.

Politicˇku i historijsku debatu o Pokretu NOB-e treba osloboditi cenzure, falsificiranja, namjernog prenebegavanja i namjernog izostavljanja cˇinjenica. To c´e biti sredisˇte nasˇe diskusije, zahvaljujuc´i sudjelovanju i doprinosu direktnih ucˇesnika.

Pristani uz inicijativu!

Subjekti koji u ovome sudjeluju mogu naravno uputiti poziv svakom onom za kojeg smatraju da za ovu tematiku pokazuje zanimanje i, sˇto je najvazˇnije, svakom onom tko mozˇe na konkretan i konstruktivan nacˇin dati doprinos ostvarenju inicijative. Svi zainteresirani kao i sva zainteresirana udruzˇenja ANPI, ANPPIA i sva slicˇna udruzˇenja  srdacˇno su pozvane da nas kontaktiraju i da pristupe nasˇoj inicjativi.

Za svaku daljnju informaciju ili kontakt obratiti se na ovu EMAIL adresu:

p a r t i g i a n i 7 m a g g i o @ t i s c a l i . i t

Posˇalji nam vlastite ideje, prijedloge i doprinose!


Organizacioni komitet inicijative PARTIZANI!,
januara 2005

=== * ===

P A R T I G I A N I !
Una iniziativa internazionale ed internazionalista
nel 60.esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo

http://www.cnj.it/PARTIGIANI/index.htm

Per contatti: PARTIGIANI! CNJ,
C.P. 252 Bologna Centro, I-40124 BOLOGNA (BO) - ITALIA

partigiani7maggio @ tiscali.it

=== * ===