[srpskohrvatski / english / italiano]
 
Caso Mladić al "Tribunale ad hoc" dell'Aia
 
È di questi giorni la notizia che la "sentenza d'Appello" per Mladić, già attesa per la fine del 2020 da parte del "Tribunale" MICT che ha sostituito l'ICTY, è stata rinviata al 2021 causa misure legate alla pandemia. (i)
Il "processo  d'Appello" ultimamente era andato a rilento anche per le gravi condizioni di salute dell' "imputato", malato di tumore, tanto che il Circolo Ufficiali della Serbia ha preso posizione per il suo trasferimento in ospedale dove dovrebbe ricevere cure più adeguate – il testo, rilanciato dal Forum di Belgrado per un Mondo di Eguali, è riprodotto in serbocroato e in inglese in calce a questo messaggio.
Tali rallentamenti non hanno comunque dissuaso la "Corte" dall'affrettarsi ad impedire che fossero addotte nuove prove a discolpa: a marzo, in piena pandemia e mentre saltavano le udienze, a maggioranza (ii) hanno escluso dall’incartamento: (a) una trascrizione di dichiarazioni dell’ex comandante delle forze di pace ONU, Michael Rose; (b) tre documenti declassificati della task force balcanica della CIA; e (c) un messaggio crittografato dal Segretario Generale, Kofi Annan, al generale delle forze di pace dell’ONU, Lars-Eric Wahlgren – documenti dunque relativi a vicende poco edificanti per la NATO, quali le bombe sul mercato di Markale a Sarajevo nel 1994 e 1995 – stragi "false flag" imputate ai serbi per poterli bombardare. 
 
A cura di Italo Slavo
Note:
 
 
--- SRPSKOHRVATSKI:
 
 
АПЕЛ ЗА ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА
 

Београдски форум за свет равноправних је на седници Управног одбора, 16. јуна, донео Одлуку да се придружи Апелу Клуба генерала и адмирала Србије да се генерал Ратко Младић одмах пребаци у болницу ради хитног предузимања одговарајуће медицинске помоћи.
Истовремено, Београдски форум апелује на одговарајуће националне и међународне институције, организације и удружења да се придруже овом Апелу у циљу заштите живота и основних људских права генерала Ратка Младића.

Беофорум је дубоко забринут за здравље генерала Младића, оштро осуђује угрожавање његових основних људских права и указује да се оваквим односом доводи у питање правo на правично и фер суђење. Сви судови би требало први да поштују људска права, а једно од основних, је право на лечење и равноправност пред судовима, што оваквим понашањем Хашки суд угожава.
Беофорум овом приликом жели да укаже да  је небрига суда у Хагу већ и раније производила трагичне последице по неке од оптужених Срба.
У наставку је интегрални текст Апела:

 

АПЕЛ КЛУБА ГЕНЕРАЛА И АДМИРАЛА СРБИЈЕ

 

Клуб генерала и адмирала Србије има поуздана сазнања да је генерал Ратко Младић  дуже време у врло лошем здравственом стању. Забрињавајућеје да се болест у последње време свакодневно  погоршава, а да се болесник налази у притворској јединици где не постоје одговарајући услови за дијагностиковање стања и лечење.

Упознати смо да су браниоци генерала Младића поднели захтев Механизму за кривичне судове у Хагу да се пацијент, због овако тешког стања, премести у болницу ради   примене адекватне терапије и одговарајуће медицинске неге, са чиме су сагласни и српски лекари упућени у Младићево здравствено стање.

Забринути смо да се, и поред овако тешког стања, не уважавају бројни апели одбране и породице за његову хоспитализацију, да се игноришу евидентне здравствене компликације и да му се угрожавају основна људска права у здравственој заштити (право на адекватно лечење, право на информације о стању здравља, о лечењу и предстојећим интервенцијама).

Одбрани се не достављају редовно службени извештаји и званична медицинска документација о његовом здравственом стању нити седмичне информације о здравственом стању његовом медицинском тиму.  Веома му је угрожен и сам живот.То највише брине, јер је тиме занемарено природно, међународно право и људско достојанство.

Оваквим односом доводи се у питање и право на фер и правично суђење због његових ограничених могућности у припреми и учешћу у наставку суђења.

Јавно апелујемо на Механизам за кривичне судове у Хагу да се испоштује једно од основних људских права - право на лечење и да се генерал Младић хитно премести у одговарајућу здравствену установу ради специјалистичког дијагностиковања стања и адекватног лечења.

Апелујемо да се званична медицинска документација редовно доставља одбрани, а седмична информација о здравственом стању његовом медицинском тиму у складу са одлуком жалбеног већа.

Апелујемо на одговарајуће институције Уједињених нација, Међународни комитет црвеног крста и на органе власти Републике Србије, првенствено Министарство правде, да одлучно захтевају предузимање предложених мера у циљу заштите живота и основних људских права генерала Младића.

Захтевамо да се генерал Ратко Младић одмах пребаци у болницу ради хитног предузимања одговарајућих мера лечења.

На седници Извршног одбора Клуба  донета је одлука да се овај апел јавно објави.

У Београду, 15. јуна 2020. године    
генерал-мајор др Лука Кастратовић

 
 
--- ENGLISH:
 
 
APPEAL OF THE CLUB OF GENERALS AND ADMIRALS OF SERBIA
 

The Club of Generals and Admirals of Serbia has reliable information that General Ratko Mladic has been in a very bad health condition for a long time. It is more worrying that the disease has been getting worse every day lately, and that the patient is in the detention facility where there are no appropriate conditions for diagnosing and treatment of his health condition.

We are acquainted that General Mladic's defence attorneys submitted a request to The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals in The Hague for the transfer of the patient to a hospital, due to his severe condition, in order to get adequate therapy and appropriate medical care. Serbian doctors, who were aware of Mladic's health, were agreed with this request.

We are concerned that, in spite of his severe condition, the numerous appeals of the defence team and the family for his hospitalization have not been taken into account, that obvious health complications are being ignored and that his fundamental human rights in health care are endangered (right to adequate treatment, right to information about the health condition, treatment and upcoming interventions).

Neither the defence team is provided with regular official reports and official medical documentation on his health, nor his medical team is provided with weekly health information. The condition is life-threatening, and his life is at stake. That is what concerns the most, because the natural, international law and human dignity are all neglected.

Moreover, the right to a fair and just trial has also been put at risk by this attitude of The Mechanism, due to Mladic's limited abilities for preparation and participation in further trial.

We publicly appeal to The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals in The Hague to respect one of the fundamental human rights - the right to medical treatment, and for General Mladic to be urgently transferred to an appropriate medical institution for specialist diagnosis of the condition and adequate treatment.

We appeal that official medical documentation be regularly submitted to the defence team and weekly information on the health condition to his medical team, in accordance with the decision of the Appeals Chamber.

We appeal to the appropriate institutions of the United Nations, the International Committee of the Red Cross and the authorities of the Republic of Serbia, primarily the Ministry of Justice, to decisively demand undertaking of the proposed measures in order to protect the life and fundamental human rights of General Mladic.

We demand that general Ratko Mladic be immediately transferred to a hospital in order to urgently get appropriate treatment measures.

At the meeting of the Executive Board of the Club, the decision was made to make this appeal public.

In Belgrade, June 15th 2020.     
                                
PRESIDENT OF THE EB
Major General Dr Luka Kastratović