http://komunist.free.fr/

Hrabro, solidarno, slobodno do komunizma


Radništvo će biti prisiljeno da se ponovo bori. Najveći izraz te borbe
će biti prava komunistička avangarda koja će predstavljati celokupan
radnički pokret i njegove interese, a biti jaka da poveže to dvoje.
Organizovanje idejno-teorijskog rada, kao jedno od rešenja krize
komunističkog pokreta, ne znači da želimo nauku da potčinjavamo
interesima Partije, već naprotiv, želimo da kao marksistička Partija,
definišemo naš program i organizujemo praktično političko delovanje
koje će biti zasnovano na objektivnim naučnim saznanjima koja su
oslobođena dogmi i pseudonaučnih konstrukcija. Mi iz ove krize nećemo
izaći ako u potpunosti ne shvatimo taj proces i ako ne dođe do ponovnog
revolucionarnog rađanja marksizma, koji je jedina politička teorija na
osnovu koje komunistički pokret ponovo može da postane snažan faktor na
našoj, ali i na stranoj političkoj sceni. Kad ovo govorimo imamo u vidu
marksizam kao nedogmatski i otvoreni sistem borbe radničke klase i kao
sredstvo koje može da predvodi tu klasu na svestan i aktivan način, do
ispunjenja njene istorijske misije.

Pridobijanje što većeg broja mladih za komunističku ideju, jedno je od
krucijalnuh pitanja koje nam se nameće. Poznato je da je snaga svakog
pokreta ili partije u direktnoj srazmeri sa podrškom koju taj pokret
ili partija dobija od mlade generacije. Takođe je, opšte poznato, da su
mladi, po pravilu, nosioci progresivnih ideja, ali nažalost i da su
veoma podložni raznim vrstama manipulacije u šta smo se uverili u
neposrednoj prošlosti i sadašnjosti. Zato komunisti moraju pomoći
mladima da shvate u čemu je suštinska zabluda onih koji nasedaju
separatističkim i nacionalističkim konceptima društvenih odnosa
zasnovanih na nacionalnoj isključivosti, eksploataciji koja vodi ka
raslojavanju na bogate i siromašne i bujanju svih drugih oblika
nejednakosti i nepravdi u društvu. Zato naš pristup treba da bude
osavremenjen i oslobođen svih dogmi iz prošlosti, bez nametanja
stvavova mladim ljudima ili sputavanje njihove inicijative.

Prošlost treba štititi od obe krajnosti, jedne koja je tretira mitski i
druge koja je tretira potcenjivački. Pozitivne vrednosti treba
afirmisati, a negativne odbaciti. U odnosu prema pozitivnim treba
izbeći glorifikaciju, naročito kada su u pitanju ličnosti, a u odnosu
prema negativnim treba izbeći podrugljivost i malograđanštinu, a i
svaku drugu osvetoljubivost.

Komunisti se zalažu za objektivno i dostojanstveno mesto NOB-a i
socijalističke revolucije u istoriji naših naroda i istovremeno će se
boriti protiv njihove diskrimincije. Uprkos svim teškoćama i propustima
do kojih je došlo u socijalističkom razvoju jugoslovenskog društva,
smatramo da ideja socijalizma, kao pravednog društva i mnoge druge
tekovine do kojih je Jugoslavija u socijalizmu dostigla - u ekonomskom
i kulturnom razvoju u emancipaciji društva i čoveka- predstavljaju
osnovu za dalji progresivan razvoj društva.

Transformacija privrede treba da je utemeljena na konceptu slobodne
privrede gde je tržište primarni (ali ne i jedini) regulator formiranja
cena, faktora proizvodnje i finalnih proizvoda u bilo kom sektoru
proizvodnje, sa ravnopravnim statusom svih oblika svojine, koji će
svoju konkurentnost verifikovati na slobodnom tržištu, slobodom
preduzetništva i slobodom organizovanja privrednih subjekata.

Imajući u vidu da je u nas do 1990-tih godina dominantan oblik svojine
bio kolektivna svojina, komunisti treba da se zalažu da se procesi
transformacije u svim sektorima privrede ostvaruju planski,
organizovano bez stihije i prebrzo, to jest nužno je ovim procesima
pristupiti sa maksimalnim poštovanjem principa postupnosti i
promišljenim argumentovanim predlogom reda prioriteta.

Transformacija privrede u skladu sa našim vizijama omogućilo bi
besplatno školovanje i lečenje, socijalnu pravdu, omogućilo bi druge
jednakosti i solidarnosti među ljudima, zaustavili bi smo migraciju
naučnog i stručnog kadra, pre svega većim ulaganjem u nauku i višim
vrednovanjem naučnog i stručnog rada, unapredio bi se obrazovni sistem
i kulturni, zabavni i sportski život.

Odlučnost u borbi za vlast ne stiče se spontano kao da je to prost
rezultat inteziviranja klasne borbe. Sasvim suprotno od toga, to je
kvalitativni skok same klasne borbe, a preduslov za klasnu borbu je
klasna svest, volja, koncentrisana snaga i organizacija, drugim rečima,
revolucionarna komunistička partija. Radništvo mora sebi da nađe
revolucionarno rukovodstvo, da bi postao klasa i na kraju bude svestan
svoje istorijske misije Veoma je važno postojanje jake komunističke
partije, čija snaga neće zavisiti samo od njene političke teorije i
strategije, već i od njene taktike i metode, kao i od efikasnosti njene
organizacije. Naša borba i akcija mora biti vezana za najvažnija
životna pitanja radnih slojeva društva. Uz strateške i dugoročne
ciljeve, komunisti moraju svoje delovanje vezivati za tekuća
egzistencijalna pitanja građana u svakoj radnoj i društvenoj sredini.

Miroslav Drobac