(srpskohrvatski / italiano)


Dobro došla klasna borbo / Bentornata a Sarajevo, lotta di classe


=== SRPSKOHRVATSKI ===


„il manifesto“; 12.02.2014.

Tommaso di Francesco

Dobro došla klasna borbo

Već cijeli tjedan šire se protesti radnika u Bosni i Hercegovini, značajno, baš u onim istim mjestima, počevši od Sarajeva, koja su prije malo više od 20 godina doživjela divljanje međuetničkog rata, koji je u krvi pocijepao Jugoslovensku federaciju. To je dovoljno da se učnie neka pormišljanja, koji se ne odnose samo na evropski jugoistok, koji tko zna zašto uporno smatramo vrlo dalekim. Jer ovo što se događa vjerojatno dovodi u pitanje historijsku i političku paradigmu.

Sve je počelo s ekonomskom krizom

Sa socijalnim protestom raširenim cijelim Balkanom – samo u mjesecu januaru ponovio se protest srpskih radnika protiv drakonskog zakona o radu, koji je zahtijevao Beograd, a de se i ne govori o protestima u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Makedoniji i na samom Kosovu, oko koga se još uvijek otimaju - svuda se prisustvuje nekoj vrsti »povratka u budućnost«. Kriza Jugoslavije bila je u prvom redu ekonomska i socijalna kriza, a tek se kasnije razvio rak separatističkih nacionalizama, zahvaljujući i slabosti Titovog i Kardeljevog Ustava iz 1974, koji je dozvoljavao pravo veta institucionalnim predstvništvima pojedinih republika, iako su republičke institucije bile pravično raspoređene.

Kad je započela ekonomska kriza, sredinom osamdesetih godina, počela se osipati solidarnost među različitim republikama (i autonomnim pokrajinama), koje su tvorile osjetljiv jugoslavenski mozaik. Bogate „regije“, bile su spremne da brane vlastite građane, ali im je bilo mrsko pomagati zaostalijim krajevima, odnosno onim regijama koje su često strukturalno odgovarale jednakom broju institucionalnih i političkih čvorova, vezanih za prava manjina, što su u tim regiijama živjele. Takav je bio slučaj Kosova. Kako se to sada može jasno shvatiti, bila je to skoro pa anticipacija međuevropskog konflikta, koji danas suprotstavlja različite zemlje Evropske Unije, koje su u paritetnoj ravnoteži jedino u slučaju, kad na njih dođe red da predsjedavaju EU. Baš kako je to bilo i u Jugoslaviji.

U okviru tog društvenog konflikta, čiji je cilj bio sačuvati položaj radnika i socijalna prava, a ona su bila minimalna, nevelika ali itekako značajan, umjesto autonomne i nezavisne akcije sindikata i presudne uloge institucije samoupraljanja – budući da su obje ove realnosti u suštini bile marginalne, bez stvarne moći i u podređe u odnosu na rastuče inzistiranje na nacionalnim pravima – razvilo se i sazrelo nacionalističko vođenje opčeg nezadovoljstva u zemlji. To se dogodilo s agro-industrijskim kompleksom Agrokomercom u Bosni, tako je bilo i sa fabrikama u Hrvatskoj, Sloveniji i u Srbiji, tako je bilo i sa rudnicima na Kosovu i sa brodogradilištima u Crnoj Gori. Još jednom su nad klasnm borbom odnijeli prevagu, više ili manje zakamuflirani, identitarni interesi. Pogubno se pokazalo vođenje ove situacije od strane EU (u to vrijeme se još zvala EEZ- Evropska ekomska zajednica prim prev.), koja je umjesto da sačuva i spašava jedinstvo Jugoslavenske federacije proglasila legitimnim rat, koji je u međuvremenu buknuo, priznavanjem Slovenije i Hrvatske za suverene nacije, nakon njihovog samoproglašenja za autonomne države, na osnovi etničkog kjuča »slovenstva« ili »hrvatstva«. Pripremajuči tako otvaranje bezdana tragičanog sukoba u Bosni, koja je bila satavljena od različitih nacionalnosti, kultura i religija.

Ta uloga Bruxellesa – ali i Ntoa, a tu smo već u 1992, tri godine nakon 1989 – pokazala je kakva je u tom času bila i kakva će nadalje biti uloga Evropske Unije. Sa fantasmagorijom primanja u EU, ponuđenom novim nacionalnim državama, EU je suštinski postala suučesnikom u ratu, sve to uz međusobno grabljenje za suprotstavljane interesne zone: Francuska je postala filosrpska, Velika Britanija filobosanska, Njemačka filohrvatska i dalje tim putem. A sve to uz ulazak u tu zonu »diplomacije« Sjedinjenih Država. A ova je na kraju odigrala presudnu ulogu, bilo za rješavanje rata u Bosni sa mirom na papiru iz Daytona krajem 1995, te nakon toga sa avionskom vojnom intervencijom NATO-a za „rješavanje“ nerazrješene kosovske krize 1999 godine.

Zapadno prisilno ponavljanje

Kakve to veze ima sa protestima u toku? Vrijedi zamisliti se nad činjenicom, kako je jedini odgovor ovih dana koji je došao sa Zapada, na radničke nemire i na socijalne proteste po cijelom Balkanu, počevši od Bosne, bio još jednom prijetnja upotre sile. Evropska Unija, čini se da se iz toga može zaključiti, ne može sebi dozvoliti propast lažne sigurnosti na jugoistoku – u prekomorskim kolonijama? – u kojima postoje prave pravcate vojne okupacije, i to upravo sada, kad se i ona sama bori sa krizom smisla i sa solidarnošću u odnosu na njen fundativni status. I što onda ona čini? Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko, zahvaćen napadom prisilnog ponavljanja, prijeti »Ukoliko bi se stanje pogoršalo, morat ćemo pristupiti slanju trupa Evropske Unije«.

»Jugoslavenski prostor«

 Ono što svi vide jest da se upravo zahvaljujući raširenim radničkim protestima ponovo vraća »jugoslavenski prostor«. Jer ukoliko je sve započelo ekonomskom krizom osamdesetih godina, nju zacijelo nije riješio međuetnički rat. Štaviše, rat je krizu još pojačao, siromšni su postali još siromašniji, a obogatile su se sve mafije, koje su željele i pothranjivale rat. Masa, koja je vodila rat je ranjena, osakaćena i nema nikakve podrške, plaće jamče izgladnjavanje, a nezaposlenost sve više raste i zahvaća gotovo polovicu stanovništva. Stanje je, ukoliko je to moguće, još gore nego u Grčkoj. Na stogodišnjicu Prvog svjetskog rata, koji je službeno, započeo upravo u Sarajevu, grad ostaje, kako je to i onda bilo, razapet između strategija velesila. Jučer je „slučajno“ stigao u posjetu turski ministar vanjskih poslova Davutoglu.

Evropska Unija, kako bi dala legitimitet ulasku balkanskih zemalja, odnosno legitimitet svojem „proširenju“ na njih, insisira da s njima upravlja preko Međunarodnog Monetarnog Fonda, koji je već odavna počeo sa mega-privatizacijama svega, od usluga do industrijskih kompleksa. Koji sada propadaju, nakon što su obogatili lokalne elite i lokalne mafije. I budi se socijalni bunt.

Putem dezinformacije režimčići i ultranacionalistički lešinari pokušavaju instrumentalizirati protest te im ovladati,od Mostara, perko Banja Luke sve do Sarajeva, pri tom protesi izražavaju i generacijsku promjenu. Javljaju nam iz Sarajeva, kako su mnogi građani zgranuti i s bolom primjećuju: »Predsjedničku smo palaču oružjem branili od četnika, a sad su je zapalili naši sinovi... što se to događa?«. U Tuzli radnici pet propalih fabrika izjavljuju: »Vratite fabrike radnicima«, a prvog su dana protesta napisali na zidovima grada: »Smrt nacionalizmu«. Nema problema. To je zaista dobra vijest. Dobro došla klasna borbo.
 
(Prijevod: Jasna Tkalec)


=== ITALIANO ===


Il Manifesto, 12/2/2014

Bentornata a Sarajevo, lotta di classe

L’analisi. In Bosnia Erzegovina, nei luoghi della sanguinosa guerra interetnica degli anni Novanta, torna la protesta dei lavoratori. E l’Occidente minaccia «l’invio di truppe»

Da una set­ti­mana ormai dilaga la pro­te­sta dei lavo­ra­tori in Bosnia Erze­go­vina, signi­fi­ca­ti­va­mente nelle stesse loca­lità, a par­tire da Sara­jevo, che poco più di 20 anni fa hanno visto lo sca­te­narsi della guerra inte­ret­nica che dis­solse nel san­gue la Fede­ra­zione jugo­slava. Ce n’è abba­stanza ormai per trarne alcune con­si­de­ra­zioni che non riguar­dano solo il sud-est euro­peo che, chissà per­ché, ci osti­niamo a con­si­de­rare lon­tano. Per­ché quel che accade rimette pro­ba­bil­mente in discus­sione un para­digma sto­rico e politico.

Tutto ini­ziò con la crisi economica

Con la pro­te­sta sociale dif­fusa in tutti i Bal­cani — solo a gen­naio è ripresa l’iniziativa dei lavo­ra­tori serbi con­tro una dra­co­niana legge sul lavoro voluta dal governo di Bel­grado, per non par­lare di altre pro­te­ste in Croa­zia, Mon­te­ne­gro, Mace­do­nia e nello stesso ancora con­teso Kosovo — assi­stiamo ad una sorta di «ritorno al futuro». La crisi dell’ex Jugo­sla­via fu infatti prima di tutto crisi eco­no­mica e sociale e poi arrivò il can­cro dei nazio­na­li­smi sepa­ra­ti­sti, anche gra­zie alla debo­lezza della Costi­tu­zione di Tito e Kar­delj del 1974 che auto­riz­zava il diritto di veto delle rap­pre­sen­tanze isti­tu­zio­nali delle varie Repub­bli­che anche equa­mente ripar­tite. Quando la crisi eco­no­mica irruppe, a metà degli anni 80, comin­ciò a sgre­to­larsi il sistema della soli­da­rietà tra le varie Repub­bli­che (e regioni auto­nome) che com­po­ne­vano il deli­cato mosaico jugo­slavo. Con le regioni più «ric­che» pronte a difen­dere i pro­pri cit­ta­dini, ma invise a soc­cor­rere le aree più arre­trate, regioni che spesso cor­ri­spon­de­vano quasi strut­tu­ral­mente ad altret­tanti nodi isti­tuzionali e poli­tici legati ai diritti delle mino­ranze che lì vive­vano. Come fu il caso del Kosovo. Come si può capire, fu quasi un anti­cipo del con­flitto inter-europeo che con­trap­pone oggi i vari paesi dell’Unione in equi­li­brio pari­te­tico di poteri solo nella rap­pre­sen­tanza di turno nella pre­si­denza Ue. Pro­prio come fu per la Jugoslavia.

A quel con­flitto sociale che pun­tava a sal­va­guar­dare la con­di­zione dei lavo­ra­tori e il wel­fare garan­tito, minimo, infimo ma impor­tante, invece che un’azione auto­noma e indi­pen­dente dei sin­da­cati e un ruolo deci­sivo dell’istituzione dell’autogestione — entrambe realtà sostan­zial­mente mar­gi­nali, senza poteri effet­tivi e subal­terne rispetto all’emergere dei diritti nazio­nali — maturò una gestione nazio­na­li­sta della pro­te­sta dif­fusa. Fu così per il com­plesso agroin­du­striale dell’Agrokomerc in Bosnia, così per le fabbri­che in Croa­zia, Slo­vena e Ser­bia, così per le miniere in Kosovo e per i can­tieri mon­te­grini. Alla fine più che la lotta di classe contò ancora una volta lo scon­tro tra inte­ressi iden­ti­tari più o meno masche­rati. Esi­ziale fu la gestione dell’Unione euro­pea (allora si chia­mava ancora Cee) quando, piut­to­sto che sal­va­guar­dare l’unità della Fede­ra­zione jugo­slava, legit­timò la guerra, intanto esplosa, con il rico­no­sci­mento di Slo­ve­nia e Croa­zia come nazioni sovrane dopo la loro auto­pro­cla­ma­zione in stati auto­nomi sulla base etnica della «slo­ve­ni­cità» e della «croa­ti­cità». Pre­pa­rando il bara­tro del con­flitto in Bosnia dove ogni nazio­na­lità, lin­gua e reli­gione erano rappresentate.

Que­sto ruolo di Bru­xel­les — ma anche della Nato, siamo nel 1992 a tre anni dall’89 — mostra quale fu da quel momento in poi il ruolo dell’Unione euro­pea. Con il mirag­gio dell’ingresso nell’Ue offerto a que­sti nuovi stati nazio­nali, fu di sostan­ziale com­par­te­ci­pa­zione alla guerra, con l’accaparramento di influenza con­trap­po­ste: la Fran­cia diven­tava filo-serba, la Gran Bre­ta­gna filo-bosniaca, la Ger­ma­nia filo-croata e via dicendo. Il tutto con l’avvento nell’area della «diplo­ma­zia» sta­tu­ni­tense. Alla fine deci­siva, sia per la risolu­zione della guerra in Bosnia con la pace di carta di Day­ton a fine 1995, e in seguito con l’intervento armato aereo della Nato per la «riso­lu­zione» dell’irrisolta crisi kosovara nel 1999.

La coa­zione a ripe­tere occidentale

Che c’entra tutto que­sto con la pro­te­sta sociale in corso? Varrà la pena riflet­tere sul fatto che l’unica rispo­sta che è venuta in que­sti giorni dall’Occidente sulle agi­ta­zioni dei lavo­ra­tori e le pro­te­ste sociali in tutti i Bal­cani, a comin­ciare dalla Bosnia, sia stata ancora una volta la minac­cia dell’uso della forza. L’Unione euro­pea, pare di capire, non può per­met­tersi di veder fal­lire la finta sicu­rezza defi­nita nel sud-est — colo­nie d’oltremare? — con vere e pro­prie occu­pa­zioni mili­tari, pro­prio ora che è alle prese con la crisi di senso e di soli­da­rietà del suo sta­tus fon­da­tivo. E allora che fa? L’Alto rap­pre­sen­tante della Comu­nità inter­na­zio­nale in Bosnia Erze­go­vina Valen­tin Inzko, preso da un attacco di coa­zione a ripe­tere, minac­cia: «Se la situa­zione dovesse peg­gio­rare dovremmo ricor­rere all’invio di truppe dell’Unione europea».

Lo «spa­zio jugoslavo»

Quel che è sotto gli occhi di tutti è il fatto che, pro­prio gra­zie alla pro­te­sta dif­fusa dei lavo­ra­tori, sta tor­nando lo «spa­zio jugo­slavo». Per­ché se tutto è nato dalla crisi eco­no­mica degli anni Ottanta, non fu certo la guerra inte­ret­nica a risol­verla. Anzi, la guerra l’ha aggra­vata, i poveri sono diven­tati più poveri e ad arric­chirsi sono state tutte le mafie che la guerra hanno voluto e ali­men­tato. La massa che la guerra ha com­bat­tuto è ferita, muti­lata e senza nem­meno soste­gni, i salari sono di fame, la disoc­cu­pa­zione vale per metà della popo­la­zione. Una situa­zione se pos­si­bile peg­giore della Gre­cia. E nel cen­te­na­rio della Grande guerra che ebbe ori­gine, uffi­cial­mente, pro­prio a Sara­jevo, men­tre la città resta, come allora, sospesa tra le stra­te­gia delle grandi potenze dell’area. Ieri è «occa­sio­nal­mente» arri­vato in visita anche il mini­stro degli esteri turco Davutoglu.

L’Unione euro­pea per legit­ti­mare l’ingresso degli stati bal­ca­nici nel suo «allar­ga­mento» insi­ste ad ammi­ni­strarli con il Fondo mone­ta­rio inter­na­zio­nale che ha avviato da tempo mega-privatizzazioni di tutto, ser­vizi e com­plessi indu­striali. Che ormai fal­li­scono, dopo avere arric­chito élite e mafie locali. E si accende la rivolta sociale. Già la disin­for­ma­c­jia dei regi­metti e i corvi ultra­na­zio­na­li­sti arri­vano per ripro­porre l’ennesima stru­men­ta­liz­za­zione della pro­te­sta, pronti ad impa­dro­nir­sene, a Mostar, a Banja Luka, a Sara­jevo, dove emerge anche una rot­tura gene­ra­zio­nale. Ci rac­con­tano da Sara­jevo che molti cit­ta­dini restano sgo­menti e dolo­ro­sa­mente ammet­tono: «Il palazzo della pre­si­denza noi l’abbiamo difeso con le armi dai cet­nik, ora i nostri figli lo bruciano…che sta acca­dendo?». In piazza a Tuzla gli ope­rai delle cin­que fab­bri­che fal­lite dopo la pri­va­tiz­za­zione dichia­rano: «Resti­tuite le fab­bri­che ai lavo­ra­tori» e il primo giorno hanno scritto sui muri della città «Morte al nazio­na­li­smo». Nema pro­blema, è dav­vero una buona noti­zia. Ben­tor­nata lotta di classe.