(srpskohrvatski / italiano / english)

Deklaracija XII Sastanka Evropskih Komunističkih Organizacija – Common Announcement of XII Meeting of European Communist Youth Organizations – Annuncio Comune del XII Incontro delle Gioventù Comuniste Europee

Si è tenuto a fine febbraio a Roma il XII incontro delle Gioventù Comuniste Europee, appuntamento periodico delle organizzazioni giovanili marxiste-leniniste di "tradizione"  cominformista.


=== SRPSKOHRVATSKI


ODRŽAN XII SKUP KOMUNISTIČKIH OMLADINA U RIMU


Savez komunističke omladine Jugoslavije je učestvovao na XII skupu komunističkih omladina Evrope, koji je održan u Rimu 27. i 28. februara 2016. godine. Našu organizaciju je predstavljao Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, a na skupu je bilo prisutno 16 delegacija. Skup je organizovala Komunistička federacija omladine Italije, a radni naslov skupa je bio „Borba i uloga komunističkih omladinskih organizaija u revolucionarnom momentu, protiv moći monopoola i imperijalističkih akcija. Ujedinjeni i organizovani za socijalističku budućnost“.

Prvi radni dan je otpočeo uvodnim referatom domaćina skupa, Generalnim sekretarom Komunističke federacije omladine Italije, druga Aleksandra Mustila. Nakon tog čina, usledila je analiza zajedničkih aktivnosti povodom koordinisane akcije komunističkih omladina Evrope povodom 9. maja – Dana pobede. Drugarice i drugovi iz SDJ, omladine iz Nemačke, imali su prezentaciju o ovom pitanju, a ocenjeno je da je prošlodišnja aktivnost bila veoma uspešna i da je neophodno nastaviti sa koordinisanim aktivnostima. Zatim je usledila diskusija o uslovima kapitalističke krize i imperijalističkim kontradikcijama u svakoj pojedinačnoj zemlji, a tim povodom drug Aleksandar Đenić je održao referat analizirajući situaciju u Srbiji. Ostali delegati su zdušno prihvatili našu analizu situacije i gromoglasnim aplauzom su pozdravili našeg Prvog sekretara. Nakon uvodnih referata otpočela je diskusija o pitanju rezolucije skupa. Nakon iscrpne dugočasovne diskusije, rezolucija je usvojena, sa dodacima delegata o specifičnostima koji su karakteristični za svaku zemlju. 

Drugog radnog dana, otpočeo je seminar o zajedničkoj borbi i akcionoj saradnji komunističkih omladina Evrope. Uvodnu reč je imala omladinska delegacija Komunističke partije Turske. Poučeni prošlogodišnjim iskustvom i uspešno organizovanom koordinisanom akcijom na nivou čitave Evrope povodom 9. maja, došlo se do zaklčjučka da je neophodno uspešnu praksu nastaviti. Usvojen je predlog drugova iz Italije da tokom godine sve omladine uzmu učešća u solidarnositi sa izbeglicama sa Bliskog istoka, pod parolom „ZAUSTAVIMO ZLOČINE EU I NATO.“ Takođe je odlučeno da se 20. juna, na svetski dan izbeglica održe manifestacije koje imaju za cilj da pokažu solidarnost sa izbeglicama. 

Tokom skupa, Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, održao je bilateralne sastanke sa većinom prisutnih delgata, a takođe je dao intervju o političkoj situaciji u Srbiji i stavovima naše omladine za list Komunističke federacija omladine Italije. Svima se zahvalio na podršci i aktivnostima koje su komunističke omladinske organizacije iskazale organizovanjem manifestacijama i slanjem protestnih pisama Vladi republike Srbije, kada je pokrenut sudski proces protiv druga Aleksandra Đenića od strane proimperijalističke Vlade u Srbiji, kad je naš prvi sekretar bio žrtva fašističkih huligana, kao prepoznato lice borbe za studentska prava. Drug Đenić je istakao da zahvaljujući pritisku koji je izvršen na našu buržoasku proimperijalističku Vladu, drug Đenić i SKOJ su iz ovog slučaja izašli kao pobednici. Drug Đenić je istakao da će naša organizacija uvek stajati na pozicijama proleterskog intrnacionalizma i složio se sa svim delegacijama da komunističke omladine Evrope moraju stajati na učenju Marksa i Lenjina, sa jasno klasnom izraženom linijom. Naš delegat se složio sa ostalim delegacijama da nam predstoji žestoka borba protiv svakog oblika reformizma i oportunizma u omladinskom pokretu. U bilateralnim razgovorima istaknut je stav naše organizacije da se komunistički omladinski pokret u Evropi mora boriti protiv EU i NATO imperijalista i boriti se za socijalističko društvo. U toj borbi, važnu ulogu ima Svetska federacija demokratske omladine, koja okuplja oko sebe sve antiimperijalističke i komunističke organizacije i istaknuto je da ona mora zadržati antiimperijalistički karakter. 

Poslednjeg dana, drug Aleksandar Đenić je iskoristio priliku da poseti grob istaknutog italijanskog revolucionara i teoritičara Antonia Gramšija. U ime SKOJ-a, naš prvi sekretar je položio cveće i na taj način odao pijetet velikom revolucionaru radničkog pokreta.

---


NASTUP DRUGA ĐENIĆA NA XII SKUPU KOMUNISTIČKIH OMLADINA U RIMU

Dragi drugovi, 

Sve vas srdačno pozdravljam ispred SKOJ-a. Prvo bih želeo da se zahvalim Federaciji komunističke omladine Italije na gostoprimstvu. Takođe, posebno bih im se zahvalio na solidarnosti sa mojom organizacijom, kada je proimperijalistički buržoaski režim u Srbiji organizovao montirani proces protiv mene, kada ste organizovali demonstracije ispred Ambasade Srbije. Ovom prilikom bih se zahvalio KNE i RKSM(b), koji su takođe uložili protestne note ispred Ambasada Srbije u svojim zemljama, kao i svima koji su našoj organizaciji pružili podršku. Iskoristiću priliku da napomenem da SKOJ šalje snažnu podršku solidarnosti sa svim komunistima u Ukrajini, kao i sa komunistima u Siriji i drugim delovima Bliskog istoka u borbi protiv imperijalizma. 

Dragi drugovi, 

Danas na vlasti u Srbiji je proimperijalistička vlast, koja kao i sve prethodne od 2000. godine, radi sve u intresu krupnoga kapitala, to jest vodi politiku prbiližavanja Srbije NATO paktu (iako se buržoaska klika stalno poziva na neutralnost, a u praksi čini drugačije) i Evropskoj Uniji. Ta politika podrazumeva vazalski odnos prema lihvarskim institucijama, kao što su Međunarodni monetarni fond i Svetska banka. Obrazovanje se svakodnevno privatizuje, a tome ide u prilog primena Bolonjske deklaracije. Sindikati su sistemski uništavani, tako da mi danas u Srbiji nemamo klasno orijentisani sindikat. Naša zemlja se nalazi pod NATO okupacijom, a poslednjim potpisanim sporazumom između Srbije i NATO pakta, u kojima se NATO vojnicima daje imunitet i neometano korišćenje puteva, kasarni i telokomunikacije, ozbiljno je ugrožena vojna neutralnost naše zemlje. Vladajući sistem u Srbiji svakodnevno rehabilituje zločince iz Drugog svetskog rata i saradnike okupatora. Takva poltika uništava sve ono što je radni narod stekao, a mladi ljudi su ti koji su najviše pogođeni. U Srbiji 51% mladih je nezaposleno, a po odlivu mozgova Srbija je prva u Evropi. 

Rat koji je izazvan od strane zapadnog imperijalizma na Bliskom istoku, pokrenuo je veliki talas izbeglica. Naša zemlja je suočena sa velikim protokom izbeglica, a naša partija i naš omladisnki savez su organizovali protestne manifestacije protiv podizanja Mađarskog zida. 

Situacija u Srbiji je jako teška za komuniste. No, mi ne kukamo, već se borimo. Mi smo našim svakodnevnim aktivnostima uspeli da znatno osnažimo naš omladinski savez, da pored medijske blokade u kojoj se nalazimo, ipak pridobijemo prostor u njima. Mi smo uspeli u prethodne tri godine da organizujemo tri antifašistička kampa, da preko naše studentske organizacije Studentski front predovodimo brojne studentske proteste, da organizujemo brojne antiimperijalističke i antifašističke proteste. Poseban akcenat smo stavili na izlaženje našeg omladinskog lista GLASNIK SKOJ-a, kao i izgrađivanja kadrova kroz partijsku školu. 

Mi kao marksističko – lenjinistička omladina stojimo na pozicijama proleterskog internacionalizma. Mi smatramo da ovo ne sme biti mrtvo slovo na papiru. Danas kada živimo u vremenu imperijalizma kao najvišeg stadijuma kapitlizma, njegovih protivrečnosti i sistemskih kriza iz kojih ne može da se izvuče, mi se moramo žestoko boriti protiv svih oblika reformizma, koji imaju za cilj da otupe našu revolucionarnu oštricu. Pogotovo moramo mi, kao mladi ljudim to da shvatimo, jer pred nama je budućnost, a svakako da ćemo u budućnosti mi biti ti koji će voditi naše partije, koje moraju da budu avangarda u svojim zemljama. Mi moramo krenuti u žestoku kampanju protiv imperijalističkih tvorevina kao što su Evropska Unija i NATO pakt, koji su stvoreni kako bi odbranili interese krupnoga kapitala. Mi se moramo žestoko boriti protiv antinarodnih mera Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Mi se moramo boriti protiv imperijalističkih ratova, Bolonjske deklaracije i povampirenja fašizma. 

Drugovi, pred nama je težak zadatak. No, mi moramo ubediti omladinu da smo mi svetlo, kako ne bi našla lažno svetlo u nekim reformističkim, ili reakcionarnim organizacijama, koje imaju za cilj odbranu krupnoga kapitala. Da bismo to uspeli mi moramo imati čvrste ideološke organizacije koje će prepoznati određeni dijalektički momenat. 

Na kraju bih se osvrnuo na Lenjinov citat koji nam uvek mora biti na pameti. 

“Mora se prevazići stil rada i rukovođenja koji se ogleda u zasedanjima, konferencijama, u gubljenju vremena, koji nas zavarava da nešto radimo i umiruje savest da smo nešto preduzeli. Zato: manje političke galame, kićenih reči, saveta i uputstava, više poslovičnosti i praktičnosti. Više konkretnog rada, praktičnog sporovđenja usvojenih linija.” 

Neka živi marksizam – lenjinizam! 

Neka živi proleterski internacionalizam! 

Živeli!

---


DEKLARACIJA XII SASTANKA EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH ORGANIZACIJA

Položаj omlаdine u nаšim držаvаmа nаstаvljа dа se pogoršаvа pod pritiskom ujedinjene politike Briselа, EU i njenih vlаdа. Nezаposlenost, eksploаtаcijа, nesigurnost, ukidаnje prаvа i pogodnosti postignutih tokom godinа borbe rаdničkog pokretа. Obrаzovаnje, zdrаvstvo i svi oblici socijаlnih pogodnosti se pretvаrаju u novа poljа zаrаde povlаšćenih društаvа i u privilegije onih koji ih mogu sebi priuštiti. Ovo su sаdаšnjost i budućnost kаkve kаpitаlizаm stvаrа zа omlаdinu rаdničke klаse i nаrodnih mаsа. Onаkvа sаdаšnjost i budućnost kаkvа je u sklаdu sа potrebom buržoаzije dа odgovori nа kаpitаlističku ekonomsku krizu tаko što će pokušаti dа povećа svoje profite i unаpredi svoj sistem moći. 

Ovаj sаvez ne znа zа grаnice između nаših zemаljа i prisutаn je širom kontinentа. Mi govorimo jаsno omlаdini rаdničke klаse i većinskih slojevа (širih nаrodnih mаsа), dа se u kаpitаlizmu ne možemo nаdаti ničemu boljem od togа dа postаnemo novа generаcijа od čijeg rаdа, žrtve i krvi će se buržoаzijа bogаtiti. Nаšа borbа morа krenuti od ovog uslovа, kroz uzrokovаnje mаnjih borbi odgovаrаjućih zа određenu fаzu. Tаko bi se odbio nаpаd i pripremili uslovi zа ponovno stvаrаnje rаdničkog pokretа sа većinskim učešćem omlаdine, što bi promenilo bаlаns između silа. 

U godinаmа krize, nivo nejednаkosti u društvu se dodаtno pogoršаo. S jedne strаne postoje oni koji poseduju sredstvа zа proizvodnju, koji drže bogаtstvo, а s druge strаne ogromnа količinа ljudi kojа proizodi to bogаtstvo. Proširivаnjem velikih monopolа nа međunаrodnom nivou, u svim izdаšnim sektorimа, pojаčаće se procesi centrаlizаcije i koncentrаcijа kаpitаlа u vlаsništvu nekolicine ljudi, а u isti mаh produžiti siromаštvo rаdničkih klаsа. Stepen nezаposlenosti mlаdih se povećаvа, stvаrаjući milionimа njih život pun bede. Nаši neprijаtelji su kаpitаlistički sistem - vlаst monopolа kojа trenutno imа prаvi suverenitet nаd nаšim životimа i međunаrodni imperijаlistički sаvezi kаo što su EU i NATO, koji su sredstvа odbrаne interesа krupnog kаpitаlа. 

Evropskа unijа i pokrenuti sporаzumi zаdovoljаvаju potrebu zа stvаrаnjem većih tržištа bez preprekа i smetnji dejstvu monopolа. Predstаvljeni su mlаdim ljudimа kаo postignućа i mogućnosti zа mirnu budućnost, rаzvoj, nаpredаk i izobilje. Slobodа kretаnjа kroz evropske zemlje nemа nikаkve veze sа ovim obećаnjimа, аli omogućаvа potpunu slobodu kretаnjа kаpitаlа i korišćenje imigrаcije kаo nаčin dа se osigurа dovoljnа količinа rаdne snаge i opаdаjućа konkurencijа među rаdnicimа. 

Svаkа kаpitаlističkа držаvа prаvi bitnu rаzliku između korisnog i nekorisnog migrаntа i kontroliše dozvoljаvаnje držаvljаnstvа. Mi, kаo komunističkа omlаdinа, želimo dа prevаziđemo ovu logiku i, nаročito, dа ukinemo negirаnje prаvа аzilаnаtа/restriktivnu migrаcionu politiku. 

Nаročito u vremenimа krize, kаdа reаkcionаrne i neofаšističke sile jаčаju i truju umove mlаdih lаžnim mitovimа i novim oblicimа nаcionаlizmа, izаzivаjući rаtove među siromаšnimа, što oslаbljuje klаsnu borbu. Komunističkа omlаdinа osuđuje svаki oblik rаsizmа, koji je vаzdа oruđe zа rаzdvаjаnje ugnjetenih klаsа, oruđe zа postizаnje poniznosti pred vlаdаjućom klаsom. 

Borimo se protiv svаkog oblikа diskriminаcije, grаdimo sаvez između rаdničke klаse i nаrodnih mаsа, čime omogućujemo zаjednički nаpredаk kа novim klаsnim sukobimа sа ciljem dа zаdovoljimo svoje sаvremene potrebe. 

Međuimperijаlističke nedoslednosti i nejednаk rаzvoj u svаkoj zemlji ponаosob, аli i u celom svetu, ne isključuju postojаnje zаjedničkog postupkа koji imа zа cilj opšte smаnjenje plаtа kаko bi se povećаo nivo produktivnosti, dok je eksploаtаcijа jedini nаčin zа pаrirаnje novonаstаlim imperijаlističkim centrimа. Nаdmetаnje oko uprаvljаnjа tržištem prevаzilаti scenаrije ostаlih sukobа i vrlo verovаtno će ponovo dovesti nove generаcije i celo čovečаnstvo do prаgа kа svetskom rаtu. Nemoguće je u imperijаlističkom stаdijumu kаpitаlizmа postići mir zа nаrode. To će jedino biti mir pod pretnjom pištoljа – imperijаlistički mir, u konstаntnom zаjedničkom delovаnju sа imperijаlističkim rаtom, nа štа ukаzuju i zаpisi iz prošlog vekа, kаo i skorijа dešаvаnjа u Siriji, Ukrаjini i nа drugim frontovimа širom svetа. Buržoаske klаse se nаdmeću međusobno oko posedovаnjа bogаtstvа i izvorа energije, oko togа kojа će imperijаlističkа silа konаčno preovlаdаti u regionu s političke i ekonomske strаne. To se nikаko ne može poistovetiti sа međunаrodnim fаktorom stаbilizаcije. Ovаkvo kretаnje koje su prouzrokovаli kаpitаlistički ekonomski odnosi ne idu u ruku pod ruku sа mirom koji je nаrodu neophodаn zа grаđenje budućnosti u kojoj postoji nаpredаk i prosperitet zа rаdničku klаsu i zа omlаdinu. Mi osuđujemo vojne аkcije svojih vlаdа, mi se borimo protiv plаnovа i intervencije imperijаlističkih аlijаnsi. Budućnost mlаdih ne postoji u okviru NATO-а i EU. Borićemo se protiv svih imperijаlističkih аlijаnsi do njihovog konаčnog slomа. Izrаžаvаmo solidаrnost i učestvujemo u pokretimа većine, boreći se protiv stvаrаnjа novih vojnih bаzа, zаhtevаjući okončаnje vojnih troškovа zа imperijаlističke operаcije. Doprinosimo pojаčаnju WFDY (Svetskoj Federаciji Demokrаtske Omlаdine) i produbljivаnju njenog аntiimperijаlističkog kаrаkterа. 

Smаtrаmo zаbrinjаvаjućom politiku Vlаdа širom kontinentа po pitаnju prаvа mlаdih, а koje zа cilj imаju interese buržujske klаse. Promene u strаtegiji obrаzovnog sistemа u svаkoj držаvi odrаžаvаju potrebu zа fleksibilnom rаdnom snаgom i nižim cenаmа u bližoj budućnosti. Pristup obrаzovаnju svudа prаti klаsne podele. Evropske direktive i nаcionаlne držаve stvorili su privilegovаne obrаzovne sisteme zа decu buržujа, nаsuprot mаnjem ulаgаnju u škole zа decu rаdničke klаse i širih nаrodnih mаsа. Nа svаkom obrаzovnom nivou podstiču se klаsne rаzlike kаo prepreke, tаko dа obrаzovаnje postаje privilegijа, а ne prаvo. Stаtistikа se slаže dа će nаšа generаcijа imаti mаnje prаvа i mаnji stаndаrd životа nego što su imаli nаši roditelji. To je stvаrnost u kojoj živimo, ne sаmo nа poslu i u školi, nego i u svаkodnevnom životu. Većinа mlаdih ljudi dаnаs imа poteškoće u ostvаrivаnju pristojne egzistencije. Uprkos ovome, morаmo se boriti kаko bismo rаzbili uspаvаnost većine mlаđe populаcije, uprkos opštoj prihvаćenosti ovаkvog nаčinа eksploаtаcije i poniženjа kаo prirodnom toku stvаri i jedinom mogućem pogledu u budućnost. 

Bilo bi pogrešno suočаvаti se sа svim ovim sаmo gledаjući izа sebe i trаžeći prаvа izgubljenа u proteklim godinаmа. Istorijа pokаzuje dа je svаko osvаjаnje i pokorаvаnje imаlo sаmo delimičnu i privremenu vrednost, sve dok mi ne postignemo potpuno odvаjаnje od kаpitаlističkog sistemа. Dokle god je rаvnovtežа moći nаrušenа, bilo pojedinih držаvа, bilo globаlno, to će imаti zа posledicu sistemаtično brisаnje svаkog nаpretkа rаdničke klаse. Iluzijа socijаlne demokrаtije i njenа strаtegijа kompromisа sа buržujskim sistemimа, sаdа je zаsigurno proglаšenа gubitnikom. Onаj ko i dаlje teži ovom putu u stvаri obmаnjuje omlаdinu rаdničke klаse rešenjimа kojа imаju jedino svrhu jаčаnjа moći buržoаzije. Zbog togа je borbа protiv oportunizmа dаnаs mnogo potrebnijа nego ikаdа među rаdničkim pokretimа i među mlаdimа. Potrebno je boriti se protiv iluzijа koje zаgovаrаju socijаldemokrаtske i oportunističke snаge Evropske Levice dа je moguće promeniti kurs imperijаlističkih silа (kаo što su EU i NATO). To su obmаne i pretpostаvke koje nemаju veze sа stvаrnim ulogаmа i funkcijаmа koje ove sile imаju. 

Mi jаsno tvrdimo dа je cilj nаše borbe stvаrаnje socijаlističkog društvа, kаo sistemа u kojem ne postoji ni jedаn vid eksploаtаcije, u kojem su omlаdinа rаdničke klаse i nаrod istinski vlаsnici svoje sudbine. Mi se borimo zа društvo u kome ćemo svi imаti zаposlenje, prаvo nа pristojnu egzistenciju, prаvo nа obrаzovаnje i zdrаvstvenu zаštitu, prаvo nа stаn, nа potpuni rаzvoj nаših ličnosti kroz slobodаn pristup kulturi i sportu bez ikаkvih ekonomskih preprekа. Sаmo kroz propаst kаpitаlizmа i uspostаvljаnjem socijаlizmа-komunizmа je moguće doći do ovih prаvа,nа sigurаn i nedvosmislen nаčin. U društvu su dаnаs prisutni svi mаterijаlni uslovi zа ostvаrenje svegа nаvedenog. Proširenje društvenog kаrаkterа proizvodnje, koji konstаntno rаste, predstаvljа sve jаči kontrаst kаpitаlističkom prisvаjаnju dobаrа. Sve osnovne potrebe rаdničke klаse su omogućene i zаdovoljene u svim аspektimа društvа. Potrebno je dа rаdničkа klаsа, pogotovo mlаđа generаcijа, postаne svesnа mogućnosti i nužnosti ove promene. Mi ne ignorišemo dа buržoаzijа dаnаs proširuje svoji ideološki nаpаd nа veliku većinu omlаdine i nаrodа. Pobedа kontrаrevolucije u SSSR-u i u socijаlističkim zemljаmа je odigrаlа glаvnu ulogu u tom procesu. Prljаvа kаmpаnjа okrenutа protiv socijаlizmа, pokušаj njegovog izjednаčаvаnjа sа nаci-fаšizmom i svođenjа pod totаlitаrizаm (pogrešno u svаkom smislu), аntikomunizаm kroz zаbrаnu komunističkih pаrtijа, komunističkih omlаdinа i komunističkih simbolа imа zа cilj dа novim generаcijаmа prenese iskrivljenu sliku o socijаlizmu. Istovremeno, ogromni medijski аpаrаt, kulturni i politički, ostаvljen nа uprаvu kаpitаlistimа ojаčаvа njihov uticаj nа ostvаrenje sopstvene hegemonije. Ali, krizа i stvаrni uslovi životа mlаdih predstаvljаju sve veće kontrаdikcije sа vizijom vlаdаjuće klаse i njihovog hegemonizmа. Glаvni zаdаtаk komunističke omlаdine je uprаvo dа osvesti i orgаnizuje mlаde širokih nаrodnih mаsа. Kаo i dа uprаvljа ideološkom borbom kroz jаčаnje i zbijаnje redovа, kroz izgrаdnju svesne progresivnosti udružene sа borbenim duhom kа revolucionаrnoj promeni. Ovo znаči prići kritički obmаnаmа iznetim u proteklim godinаmа; boriti se protiv proizvoljnih i subjektivnih logičkih pretpostаvki, protiv stаvovа odustаjаnjа i uspаvаnosti koji su široko rаšireni među mlаdim ljudimа. Orgаnizаcijа probijа put revolucionаrnoj promeni. Citirаćemo Antonijа Grаmšijа koji je poručio omlаdini: "Obrаzujte se jer nаm je potrebnа vаšа pаmet, аktivirаjte se jer nаm je potrebаn vаš entuzijаzаm, orgаnizujte se jer nаm je potrebnа svа vаšа snаgа." 

Svesni veličine ovog zаdаtkа, u budućnost gledаmo sа optimizmom ubeđeni dа će nаše dobа biti dobа velikih pobunа i socijаlnih revolucijа. Spremаmo se nа svim nivoimа kаko bismo orgаnizovаli аktivnosti vezаne zа proslаvu stogodišnjice Velike socijаlističke revolucije u predstojećoj 2017. godini, čime ćemo pokаzаti mlаdimа nužnost i аktuelnost socijаlizmа, kаo i dа je društvo zа koje se borimo već jedаnput dostignuto i dostići ćemo gа opet. Mi izjаvljujemo ovde, u Rimu, nаšu težnju u nаstаvku rаdа kаo stvаrivаnju zаjedničkog putа, kа jаčаnju nаših vezа kаko bismo proširili međunаrodnu solidаrnost i kа zаjedničkoj borbi zа ostvаrenje socijаlizmа-komunizmа. 

Orgаnizаcije učesnice: 

• KJO (Austrijа) 

• EDON (Kipаr) 

• YS (Hrvаtskа) 

• KSM (ČeškаRepublikа) 

• SDAJ (Nemаčkа) 

• KNE (Grčkа) 

• LF-CYA (Mаđаrskа) 

• FGC (Itаlijа) 

• CJB (Holаndijа) 

• RCYL(b) (Rusijа) 

• SKOY (Srbijа) 

• CJC (Špаnijа) 

• UJCE (Špаnijа) 

• JCC (Špаnijа-Kаtаlonijа) 

• KP (Turskа)


=== ENGLISH


Common Announcement of XII Meeting of European Communist Youth Organizations


The situation of the youth in our countries continues to deteriorate under the weight of the Capital’s unified policy, the EU and their governments. Unemployment, exploitation, insecurity, cutting the rights and protections achieved in years of the workers movement struggles. Education, health and all forms of social support are transformed into new profit fields for the monopolies and into privileges for those who can afford them. This is the present and the future that capitalism is organizing for the youth of the working class and the popular strata. A present and a future that corresponds to the bourgeoisie need to respond to the capitalist economic crisis trying to increase their profits and their power system.

This dynamic doesn’t know any borders between our countries and is common across the continent. We say clearly to the youth of the working class and the popular strata, that in the context of capitalism we cannot hope for anything better than to become the next generation from whom the bourgeois class is enriched by its work, by its sacrifice, from its blood . Our struggle must start from this condition, developing common struggles appropriate to the current phase to repel the attack and prepare the conditions for the reconstruction of the working movement with a mass participation of youth in order to change the balance of forces.

In the years of the crisis the social inequality has further worsened. On the one hand those who have ownership of the means of production, holding the wealth, and on the other one a huge mass of people who produce that wealth. Through the expansion of the big monopolies at international level, of all the productive sectors, will increase the processes of centralization and concentration of capital in a few hands, and at the same time extends the poverty of the working classes. Youth unemployment is increasing, leaving millions of young people a life of misery. Our enemy is the capitalistic system, the monopoly power, which currently holds the real sovereignty of our lives, and the international imperialist alliances such as the EU and NATO, which are instruments of defense of the interests of Great Capital.

The EU and the promoted agreements meets the need of the creation of larger markets without barriers and obstacles to the action of the monopolies. They are presented to young people as achievements and opportunities for a peaceful future, development, progress and prosperity.. Freedom of movement through european countries has nothing to do with these promises, but allows the full freedom movement of capital and the use of immigration as a way to ensure the required workforce and downward competition between workers. Every capitalist state necessarily distinguishes between useful and not useful migrant and has the control over permitting the citizenship. We, as communist youths want to overcome this logic and reject in particular the cuts in asylum rights/restrictive migration policies.  Especially in times of crisis therewith reactionary and neo-fascist forces are strengthening and poisoning the minds of the youth with false myths and new forms of nationalism producing wars among poors that weaken the class struggle. The communist youth reject all forms of racism, always an instrument of division of the oppressed classes, an instrument of submission to the ruling class. We fight all forms of discrimination, we build the unity of the working class and the popular strata giving organization to advance together towards new class conflicts with an objective : the satisfaction of our contemporary needs.

The inter-imperialist contradictions and the uneven development in each country, but also among the world, do not debar the existence of a common process that aims to the general reduction of wages, to the increased of productivity and of the exploitation as the only way to compete with new emerging imperialist centers. The competition for the contention of market control exacerbates scenarios of conflict and is likely to lead the new generations and all humanity once again on the brink of a world war. It is not possible in the imperialist stage of capitalism to reach the peace for the peoples. It will be only the peace with the gun : the imperialist peace, in constant coexistence with the imperialist war, as It shows the history of the last century but also the recent developments in Syria, Ukraine and other fronts around the world. Bourgeois classes are competing each other for the wealth and the energy resources, which transportation will be structured, which imperialist power will finally economically and politically prevail in the region, that couldn’t in anyway mistaken for an international stabilizing factor. The dynamics triggered by the capitalist economic relations is incompatible with the peace that the people need for a future of progress and prosperity for the working class and for the youth. We condemn military actions of our governments, we struggle against plans and the interventions of the imperialist alliances. The future of youth couldn’t be within NATO an EU, we struggle in conflict with every imperialist alliances until their final break. We express our solidarity and we participate in popular movements struggling against the construction of new military bases asking for the end of military spending for imperialist operations. We contribute to the reinforcement of WFDY and the deepening of its anti-imperialist character.

We look with concern to the policy of governments for the rights of youth, whom have as objective all over the continent the interests of the bourgeois class. The changes in the strategy of the education system in each country reflect the needs for flexible workforce and low cost in the near future. Anywhere the access to education follows the class divisions. The European directives and national States create a privileged education systems for the young of the bourgeoisie to whom oppose schools increasingly disqualified and deprived of funding for youth of the working class and the popular strata. In every educational level class barriers are raised and education becomes a privilege and not a right. All statistics agree that our generation will have fewer rights and a lower standard of living than their parents. It is a reality that we already are living, not only in the workplace and in schools, but also in everyday life. The majority of young people today have difficulties to have a dignified existence. Against this condition we must fight to break the passivity of the majority of the young population against the total acceptance of this model of exploitation and misery as a natural order of things and the only views for our future.

It would be wrong facing all this just looking back simply claiming the rights lost in these years. History has shown that any conquest achieved has only partial and temporary value, as long as we do not achieve a complete break with the capitalistic system. As soon as the balance of power, both in individual countries and globally, are aggravated to the detriment of the working class every advance has been systematically erased. The illusion of the social democratic vision and his compromise strategy for the management of bourgeois power, it is now definitely established as loser. Who still pursues this way, in the fact is deceiving the youth of the working class towards solutions that have as unique purpose and result the strengthening of the bourgeoisie power. For this reason, the struggle against opportunism is today more necessary than ever in the labour movement ranks and among the youth. It’s necessary to fight the illusions of reformability of the imperialist alliances (such as the EU and NATO), position advocated today by the new socialdemocratic and opportunistic forces as the European Left. It is an utopia and a fictions that have nothing to do with a real analysis of the role and function of these alliances.

We affirm clearly that our struggle has as objective the construction of a socialist society. Of a system where there are not exploiters and exploited, in which the youth of the working class and popular strata can truly be owner of their destiny. We fight for a society in which we all have a job, right to a dignified existence, to education and universal health care, a house, to the development of our full personality through free access to culture and sport without any economical barrier. Only through the overthrow of capitalism and the construction of socialism-communism these achievements can be realized in a stable and truly universal way.

Today among the society there are already all the material conditions for this to be realized. The extension of the social character of production, which constantly increases, makes the contrast with the capitalist appropriation of wealth increasingly evident. All the necessary needs are provide and satisfy by the workers in every field of our society. It is necessary that the working class and particular the younger generation become aware of the possibility and need for this change. We do not ignore that today the bourgeoisie extends its ideological attack on a large majority of the youth of the popular strata. The victory of the counterrevolution in the USSR and in the socialist countries has certainly played a primary role in this process. The smear campaign conducted against the applied socialism, the attempt of comparison with Nazi-fascism and the creation of the category of totalitarianism (wrong from every point of view), anti-communism and attempting to ban communist parties, communist youth and communist symbols have aims to transmit to the new generation a distorted view of socialism. At the same time the huge media apparatus, cultural and political at disposal of the capitalists have strengthened the possibility of influence they have in exercising their hegemony. But the crisis and the real conditions of life of the youth put today more and more contradictions with the vision provided by the ruling class and its hegemonic apparatus. The main task of the communist youth is exactly to give to the youth of the popular strata consciousness and organization. To conduct an ideological struggle by strengthening and tightening its ranks and building conscious vanguard engaged with militant spirit in the struggle for revolutionary change. This means countering point by point the work of deception carried out in recent years; fight against the individualistic logic, the attitudes of giving up and the passivity now rampant among the young people. Organize through struggles the way for a revolutionary change. We make ours the exhortation that Antonio Gramsci made to the youth ” Educate yourselves because we will need all your intelligence, rouse yourselves because we will need all your enthusiasm, organize yourselves because we will need all your strength.

Aware of this great task, we look to the future with optimism convinced that our age will be an age of great riots and social revolutions. We prepare at all levels to organize activities to celebrate the centenary of the Great Socialist Revolution in 2017, showing the youth the necessity and actuality of socialism, that the society for which we are struggling was realized and we can achieve it again. We declare here in Rome our willingness to continue to work towards a common path, working for the strengthening of our ties to extend the internationalist solidarity and our common struggle for the construction of socialism-communism.

KJO – Communist Youth of Austria

JCC – Communist Youth of Catalonia

EDON – United Democratic Youth Organisation (Cyprus)

Young Socialist –Young Socialists of the Socialist Workers Party of Croatia (Croatia)

KSM – Communist Youth Union (Czech Republic)

SDAJ – Socialist German Workers Youth (Germany)

KNE – Communist Youth of Greece

Left Front – Communist Youth Alliance (Hungary)

FGC – Front of the Communist Youth (Italy)

JCL -  Communist Youth of Luxembourg

CJB – Communist Youth Movement (Netherlands)

RCYL (b) – Revolutionary Communist Youth League – Bolshevik (Russia)

SKOJ – Young Communist League of Jugoslavia (Serbia)

CJC – Collectives of Young Communists (Spain)

UJCE – Communist Youth Union (Spain)

KP – Communist Youth (Turkey)=== ENGLISH


Annuncio Comune del XII Incontro delle Gioventù Comuniste Europee


Il 27 e 28 febbraio scorso si è svolto a Roma il XII MECYO sul tema: “La lotta e il ruolo dell’organizzazione giovanile comunista nel movimento rivoluzionario, contro il potere dei monopoli e le associazioni imperialiste. Uniti e organizzati per il futuro socialista “. Le Gioventù Comuniste che hanno partecipato al XII MECYO invitano i giovani d’Europa a lottare insieme per i nostri bisogni attuali e dichiarano quanto segue:

La situazione della gioventù dei nostri paesi continua a peggiorare sotto il peso della politica unitaria del capitale, dell’UE e dei loro governi. Disoccupazione, sfruttamento, precarietà, riduzione dei diritti e delle tutele conquistate in anni di lotte del movimento operaio. L’istruzione, la sanità e ogni forma di assistenza sociale vengono trasformati in nuovi campi di profitto per i monopoli e in privilegi di chi può permetterseli. Questo è il presente ed il futuro che il capitalismo sta organizzando per la gioventù della classe lavoratrice e degli strati popolari. Un presente e un futuro che corrispondono alla necessità della borghesia di rispondere alla crisi economica capitalistica cercando di aumentare il proprio profitto e mantenere il proprio sistema di potere.

Questa dinamica non conosce confini tra i nostri paesi ed è comune in tutto il continente. Diciamo in modo chiaro ai giovani della classe operaia e degli strati popolari che all’interno del capitalismo non possiamo sperare in niente di meglio che diventare la prossima generazione destinata ad arricchire la classe borghese con il proprio lavoro, il proprio sacrificio, il proprio sangue. La nostra lotta deve partire da questa condizione, sviluppando lotte comuni adeguate alla fase attuale per respingere l’attacco e preparare le condizioni per la ricostruzione del movimento operaio con una partecipazione di massa della gioventù, e per cambiare i rapporti di forza tra le classi.

Negli anni della crisi la disuguaglianza sociale si è ulteriormente acuita. Da una parte quelli che detengono la proprietà dei mezzi di produzione e che si appropriano di tutta la ricchezza, dall’altra un’enorme massa di persone che produce quella ricchezza. Attraverso l’espansione dei grandi monopoli a livello internazionale, in tutti i settori produttivi, aumenteranno i processi di centralizzazione e concentrazione di capitale in poche mani e, allo stesso tempo, si estenderà la povertà delle classi lavoratrici. La disoccupazione giovanile sta aumentando, condannando milioni di giovani ad una vita di miseria. Il nostro nemico è il sistema capitalistico, il potere dei monopoli – che attualmente detengono la reale sovranità sulle nostre vite – e le alleanze imperialiste internazionali come l’UE e la NATO, che sono strumenti di difesa degli interessi del grande capitale.

L’Unione Europea e gli accordi promossi corrispondono al bisogno di creare un mercato più ampio e privo di barriere e ostacoli all’azione dei monopoli. Tali unioni e accordi vengono presentati ai giovani come conquiste e opportunità per un futuro di pace, sviluppo, progresso e prosperità. La libertà di spostsamento nel continente europeo non ha niente a che fare con queste promesse, bensì consente la piena libertà di circolazione del capitale e l’utilizzo dell’immigrazione come un modo per soddisfare la richiesta di forza lavoro e innescare la competizione al ribasso tra i lavoratori.

Ogni stato capitalista necessariamente distingue tra immigrati utili e non utili, e ha il controllo sulla concessione della cittadinanza. Noi, come gioventù comuniste, vogliamo superare questa logica e rifiutare, in particolare, le limitazioni al diritto di asilo e le politiche migratorie restrittive.
Specialmente in tempi di crisi, le forze reazionarie e neo-fasciste si stanno rafforzando e stanno avvelenando le menti della gioventù con falsi miti e nuove forme di nazionalismo, producendo guerre tra poveri che indeboliscono la lotta di classe. Le gioventù comuniste rifiutano ogni forma di razzismo, che è da sempre uno strumento di divisione delle classi oppresse, uno strumento di sottomissione nelle mani della classe dominante. Lottando contro ogni forma di discriminazione, costruiamo l’unità della classe operaia e degli strati popolari dandogli organizzazione per avanzare insieme verso nuovi duri conflitti di classe con obiettivo la soddisfazione dei nostri bisogni attuali.

Le contraddizioni inter-imperialistiche e lo sviluppo diseguale all’interno di ogni paese ma anche a livello mondiale, non impedisono l’esistenza di un processo comune che mira alla generale riduzione dei salari, all’aumento della produttività e dello sfruttamento come unico mezzo per competere con i nuovi centri imperialistici emergenti. Una competizione che, nella contesa per il controllo dei mercati, acuisce scenari di conflitto e rischia di portare le nuove generazioni e tutta l’umanità, ancora una volta, sul baratro di una guerra mondiale. Non è possibile, nella fase imperialista del capitalismo, raggiungere la pace per i popoli. Ci può essere soltanto la pace dei fucili: la pace imperialista, in costante coesistenza con la guerra imperialista, come mostrato dalla storia dell’ultimo secolo ma anche dai recenti sviluppi in Siria, Ucraina e in altri fronti in tutto il mondo. Le classi borghesi sono in competizione fra loro per la ricchezza, per le risorse energetiche, per il controllo sulle vie di trasporto, per determinare quale potenza imperialista alla fine prevarrà economicamente e politicamente nella regione. Questa competizione non può in alcun modo essere confusa per un fattore di stabilizzazione nel quadro internazionale. Le dinamiche innescate dai rapporti economici capitalistici sono incompatibili con la pace ed il bisogno del popolo di un futuro di progresso e prosperità per la classe operaia e per la gioventù. Condanniamo, per tanto, gli interventi militari dei nostri governi e combattiamo contro i piani e gli interventi delle alleanze imperialiste. Il futuro della gioventù non può essere dentro la NATO e l’UE. Combattiamo contro ogni alleanza imperialista fino alla rottura finale; esprimiamo la nostra solidarietà e partecipiamo ai movimenti popolari che lottano contro la costruzione di nuove basi militari, chiedendo che cessino le spese militari per gli interventi imperialisti; contribuiamo al rafforzamento della Federazione Mondiale della Gioventù Democratica (WFDY) e all’approfondimento del suo carattere antimperialista.

Guardiamo con preoccupazione alla politica dei governi sui diritti della gioventù, che hanno come obiettivo comune, in tutto il continente, la tutela degli interessi della classe borghese. I cambiamenti nella strategia di gestione del sistema educativo in ogni paese riflettono la necessità di forza lavoro flessibile e a basso costo nel futuro prossimo. Ovunque l’accesso all’istruzione è ricalca le divisioni di classe. Le direttive europee e gli stati nazionali creano un sistema educativo privilegiato per i giovani di estrazione borghese, al quale si contrappone una scuola sempre più dequalificata e privata di fondi per la gioventù della classe operaia e degli strati popolari. Ad ogni livello di istruzione vengono alzate barriere di classe e l’educazione diventa un privilegio e non più un diritto. Tutte le statistiche concordano che la nostra generazione avrà meno diritti e un tenore di vita più basso rispetto ai propri genitori. Questa è una realtà che già stiamo vivendo, non soltanto nei luoghi di lavoro e nelle scuole, ma anche nella vita di ogni giorno. La maggior parte dei giovani oggi ha difficoltà nel condurre un’esistenza dignitosa. Contro questa condizione dobbiamo combattere per rompere la passività della maggioranza della popolazione giovane, contro la totale accettazione di questo modello di sfruttamento e miseria come naturale ordine delle cose e unica visione per il nostro futuro. Sarebbe sbagliato affrontare tutto questo soltanto guardando indietro e rivendicando i diritti persi in questi anni. La storia ha dimostrato che ogni conquista ha soltanto un valore parziale e temporaneo fin quando non raggiungeremo una totale rottura con il sistema capitalistico. Non appena i rapporti di forza, sia nei singoli paesi che a livello globale, si sono aggravati a scapito della classe operaia, ogni avanzamento è stato cancellato in modo sistematico. L’illusione della visione socialdemocratica e la sua strategia per la gestione del potere borghese si sono ormai definitivamente rivelate perdenti. Chi ancora percorre quella strada, di fatto, sta tradendo la gioventù della classe operaia con soluzioni che hanno come unico scopo e risultato il rafforzamento del potere borghese. Per questa ragione, la lotta contro l’opportunismo è oggi più necessaria che mai tra le fila del movimento operaio e nella gioventù. E’ necessario combattere le illusioni di riformabilità delle alleanze imperialiste (come l’UE e la NATO), posizione sostenuta oggi dalle forze opportuniste e della nuova socialdemocrazia come il Partito della Sinistra Europea. È un’utopia e una invenzione che non ha niente a che fare con un’analisi reale del ruolo e della funzione di queste alleanze.

Noi affermiamo con forza e chiarezza che la nostra lotta ha come obiettivo la costruzione di una società socialista, di un sistema, cioè, in cui non esistono sfruttatori e sfruttati, in cui la gioventù della classe lavoratrice e degli strati popolari potrà veramente essere artefice del proprio destino. Lottiamo per una società nella quale tutti abbiamo un lavoro, il diritto ad un’esistenza dignitosa, all’istruzione e all’assistenza sanitaria universale, alla casa, al pieno sviluppo della propria personalità attraverso il libero accesso alla cultura e allo sport senza barriere economiche. Solo attraverso l’abbattimento del capitalismo e la costruzione del Socialismo-Comunismo queste conquiste potranno essere realizzate in modo stabile e realmente universale.

Nella società attuale esistono già tutte le condizioni materiali affinché questo si possa realizzare. L’estensione del carattere sociale della produzione, che aumenta costantemente, rende sempre più evidente la contraddizione con l’appropriazione capitalistica della ricchezza. Tutti i bisogni e le necessità sono soddisfatti dai lavoratori in ogni settore della nostra società. E’ necessario che la classe operaia e in particolare le giovani generazioni, acquisiscano coscienza della possibilità e della necessità di questo cambiamento. Non ignoriamo che oggi la borghesia estende il suo attacco ideologico sulla maggior parte della gioventù degli strati popolari. La vittoria della controrivoluzione in URSS e nei paesi socialisti ha certamente giocato un ruolo primario in questo processo. La campagna denigratoria condotta contro il socialismo reale, il tentativo di equiparazione con il nazi-fascismo e la creazione della categoria dei totalitarismi (incorretta da tutti i punti di vista), l’anticomunismo e il tentativo di messa al bando di partiti comunisti, gioventù comuniste e simboli comunisti hanno lo scopo di trasmettere alla nuova generazione una visione distorta del Socialismo. Allo stesso tempo, i giganteschi apparati mediatici, culturali e politici a disposizione dei capitalisti hanno amplificato la loro capacità di influenza nell’esercitare la loro egemonia. Ma la crisi e le condizioni di vita reali della gioventù pongono oggi sempre più contraddizioni con la visione imposta dalla classe dominante e dal suo apparato di egemonia. Il principale compito della gioventù comunista, dunque, è precisamente quello di dare alla gioventù degli strati popolari coscienza e organizzazione, di condurre una lotta ideologica per rafforzare e stringere i propri ranghi e costruire un’avanguardia cosciente e animata da spirito militante nella lotta per il cambiamento rivoluzionario. Questo significa contrastare, punto per punto, l’opera di inganno svolta negli ultimi anni, combattere contro la logica individualista, l’atteggiamento di sconfitta e passività oggi dilagante tra i giovani, organizzare attraverso la lotta il nostro cammino verso un cambiamento rivoluzionario. Facciamo nostra l’esortazione che Antonio Gramsci fece alla gioventù: «Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza.»

Coscienti di questo grande compito, guardiamo al futuro con ottimismo convinti che la nostra epoca sarà un’epoca di grandi rivolte e rivoluzioni sociali. Ci prepariamo ad ogni livello per celebrare il centenario della Grande Rivoluzione Socialista, che cade nel 2017, per mostrare alla gioventù la necessità e l’attualità del Socialismo, che la società per la quale stiamo lottando era stata realizzata e possiamo riuscirci ancora. Quest’oggi a Roma, noi dichiariamo la nostra volontà di proseguire su un cammino comune, lavorando per rafforzare i nostri legami, estendere la solidarietà internazionalista e la nostra comune lotta per la costruzione del Socialismo-Comunismo.

organizzazioni presenti e firmatarie:

KJO – Gioventù Comunista d’Austria

JCC – Gioventù Comunista di Catalogna

EDON – Organizzazione della Gioventù DEmocratica Unita (Cipro)

KSM  – Unione della Gioventù Comunista (Rep Ceca)

SDAJ – Gioventù Socialista dei lavoratori Tedeschi (Germania)

KNE – Gioventù Comunista di Grecia

Fronte di sinistra – Alleanza della Gioventù Comunista (Ungheria)

FGC – Fronte della Gioventù Comunista (Italia)

CJB – Movimento della gioventù comunista (Paesi Bassi)

RCYL(b) – Lega della Gioven

(Message over 64 KB, truncated)