Coordinamento
Nazionale per la Jugoslavia


Segnalazione iniziative


Firenze 25 aprile 2005
 
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA PER IL 60.mo DELLA LIBERAZIONE

Intervento di Ivan Pavičevac
per il Coordinamento Nazionale per la JugoslaviaFirenca, 25. aprila 2005.
 
JAVNA MANIFESTACIJA POVODOM 60-e GODIŠNJICE OSLOBOĐENJA

Govor Ivana Pavičevca
ispred Italijanske koordinacije za Jugoslaviju
Salve a tutti!
Ad un mio intervento nel lontano 1992 (lontano per i tragici eventi succedutisi) dal pubblico una persona irritata apostrofò: "La Jugoslavia non esiste più!".
Hanno fatto si scomparire la denominazione di Jugoslavia, ma siamo rimasti noi jugoslavi resistenti e combattenti! Dunque si può parlare di "ex jugoslavi" malgrado esistiamo?! Anche i curdi sono senza patria ma non si dichiarano ex curdi!
Mi trovo qui con voi oggi a celebrare il 60-esimo anniversario della Liberazione, ricordando la Resistenza di allora ma anche ricordando i popoli che tuttora lottano per la propria libertà.
Di resistenza anche contro il revisionismo storico, auspicando sempre l'unità di azione nel movimento comunista operaio in cui ha mancato la cosiddetta sinistra, ma ahimé anche il o i Partiti comunisti! D'altronde cosa si può aspettare da un Segretario di un partito quando nei suoi comizi nomina più il papa che Marx?!
In Italia a causa del revisionismo storico e dello spostamento a destra di tutto il quadro politico e culturale negli ultimi anni si è cercato di sminuire il significato della lotta partigiana e di far dimenticare i fondamenti antifascisti della Repubblica.
Ma esiste in Italia anche una rimozione ben più profonda e che risale a subito dopo la Liberazione. E' la rimozione del carattere internazionale ed internazionalista della resistenza partigiana.
Voglio ricordare che la Jugoslavia è il paese dove più massiccia ed eroica è stata la partecipazione popolare alla lotta antifascista e antinazista.
Anche partigiani italiani hanno combattuto in Jugoslavia, come i partigiani jugoslavi in Italia, soprattutto tra Umbria, Marche ed Abruzzo.
Il nord-est italiano è stato liberato con il contributo essenziale dell'esercito partigiano jugoslavo e, ad esempio, Trieste dal IX Korpus.
Queste verità storiche non possono essere contraddette nemmeno dalla peggiore propaganda revisionista quale quella scatenatasi negli ultimi anni su questioni quali le "foibe", Porzus, con "cuori nel pozzo", eccetera.
Sono felice di vedere in questa piazza, oggi, tanti giovani. E da questa piazza abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani i sani ideali della guerra di Liberazione, della convivenza tra i popoli, l'uguaglianza...
Per tutti questi motivi organizzeremo a Roma, il 7 e 8 maggio prossimi, l'iniziativa "Partigiani", nel corso della quale saranno proiettati alcuni film, documentari, ed alla quale abbiamo invitato a parlare combattenti e figli di combattenti da  Italia, Jugoslavia, Albania...
Lasciatemi ancora qualche minuto per ricordare la Jugoslavia. In questi giorni ricorre il VI anniversario della barbara aggressione NATO. 78 giorni di bombardamenti dei dieci Stati più potenti nel mondo contro la piccola Jugoslavia ("pardon", Serbia)! La Jugoslavia, che fu un esempio di covivenza, di pace, che poteva essere da esempio per l'Europa unita.
Quasi per cinque decenni in Jugoslavia abbiamo vissuto nel socialismo che aveva decine di difetti ma migliaia di pregi. La Jugoslavia è stata smembrata. Tutte le ex repubbliche jugoslave sono state spinte in un capitalismo selvaggio che ha migliaia di difetti e nessun pregio!
Nel socialismo era garantito il lavoro (una delle principali conquiste operaie) e tutti lavoravano. Ora la maggior parte della popolazione non ha lavoro, ne' soldi, e non ci saranno fintantoché al potere saranno governi borghesi imposti con le armi e i dollari NATO, coi quali si comprano i leccapiedi ed i vili. Tutte le Repubbliche jugoslave si trovano ora occupate, economicamente e militarmente.
Con l'azione comune tra il governo vassallo e i paesi NATO, anche il nome della Jugoslavia federale (costituita dalla Serbia e Montenegro), ha cessato di esistere. Sistematicamente e con l'inganno stanno dividendo la Serbia e il Montenegro (e ancora non si fermeranno).
Noi jugoslavi resistiamo, con l'auspicio di "un ritorno alla fratellanza e all'unione (almeno quella possibile) dei popoli jugoslavi. Il loro cammino comune verso la democrazia, come è stato varie volte nella loro storia, è la via della salvezza, la pace duratura su quella terra. Ogni altro tentativo serve a nulla!" (*)
Perciò la vecchia esclamazione è più che mai attuale (magari un pò aggiornata): "Morte all'imperialismo (che sempre fascismo è) e libertà ai popoli!"

                                                                                                 Ivan del CNJ
 
(*) Antonio Jerkov in "Balcanica", rivista di politica e cultura
Drugarski pozdrav svima!
Prilikom jedne moje intervencije na izvjesnoj konferenciji davne 1992. godine (davne, obzirom na tragične događaje koji su potom uslijedili), jedna osoba je nervozno dobacila iz publike: "Jugoslavija više ne postoji!".
Činjenica je da su naziv Jugoslavija uklonili, ali smo ostali mi Jugoslaveni, jaki kao borci jednog pokreta otpora! Proizlazi, dakle, da nam smiju reći da smo "ex-jugoslaveni", iako postojimo?! Ni Kurdi nemaju svoju državu, ali niko ih zbog toga ne naziva ex-kurdima!
Nalazim se danas ovde s vama prigodom proslave 60-e godišnjice Oslobođenja, kako bismo se sjetili tadašnjih pokreta otpora, ali i naroda koji se u današnje vrijeme bore za slobodu.
Takođe moramo imati na umu i otpor protiv povjesnog revizionizma, u nadi da će radnički komunistički pokret iapk ostati jedinstven, obzirom na povlačenje takozvane ljevice i komunističkih stranaka! Ali se opet, s druge strane, pitam šta se drugo može očekivati od sekretara jedne stranke kada u svojim govorima spomene više puta Papu nego Marksa?
Usled povjesnog revizionizma i pomjeranja cjelokupne političke i kulturne platforme ka desnici, u Italiji zadnjih godina dolazi do umanjivanja značaja partizanske borbe i zaboravljaju se antifašistički temelji na kojima počiva Republika Italija.
S druge strane, u Italiji još od prvih godina poslije Oslobođenja, postoji jedna duboka težnja za uklanjanjem činjenica. Radi se o namjeri da se ukloni internacionalna i internacionalistička odlika partizanskog pokreta otpora.
Želim ovom prilikom da podsjetim da se u Jugoslaviji bio razvio najmasovniji herojski pokret naroda u borbi protiv fašizma i nacizma.
Ujedno su se i talijanski partizani borili u Jugoslaviji, kao što su, isto tako, i jugoslovenski partizani učestvovali u borbama u Italiji, prvenstveno u regijama Umbria, Marche i Abruzzo.
Sjeverno-istočni dio Italije oslobođen je zahvaljujući odlučnom doprinosu jugoslovenske partizanske vojske, na primjer Trst je oslobodio IX korpus.
Ovim povijesnim istinama ne mogu protivurječiti ni najgore propagandne akcije revizionističkog tipa, kao na primjer, one koje bjesne zadnjih godina na temu "foibi", Porzus, "srca u jami", i druge.
Sretan sam što danas na ovom trgu vidim puno omladinaca. Sa ovoga mjesta imamo obavezu mladim ljudima prenijeti zdrave ideale Oslobodilačke borbe, suživota naroda, jednakosti...
Iz tih razloga ćemo u Rimu, 7. i 8. maja organizirati skup "Partigiani", i prikazati više filmova, dokumentaraca. Na konferenciju smo pozvali borce i djecu boraca iz Italije, Jugoslavije, Albanije...
Dopustite mi nekoliko minuta kako bih naglasio potrebu podsjećanja na Jugoslaviju. Ovih dana pada 6. godišnjica varvarske NATO agresije. Desetina najmoćnijih zemalja na svijetu, tijekom 78 dana bombardirale su malu Jugoslaviju ("pardon", Srbiju)! Jugoslaviju koja je bila primjer suživota naroda i mira, i koja je mogla biti primjer za ujedinjenu Europu.
Gotovo pet desetljeća u Jugoslaviji smo živjeli u socijalizmu koji je imao na desetine mana, ali se odlikovao i tisućama prednosti. Jugoslavija je raščerečena. Sve jugoslovenske bivše republike gurnute su u divlji kapitalizam koji ima na tisuće mana, i nijednu prednost!
U socijalizmu je zaposlenje bilo zajamčeno (što predstavlja jednu od glavnih tekovina radnih ljudi) i svi su radili. A u sadašnje vrijeme, najveći dio stanovništva nema ni posla niti novaca, i neće ih imati sve dok na vlasti budu buržoaske vlade koje je oružjem i dolarima postavio NATO, podmićujući ulizice i zlikovce. Sve su jugoslovenske republike sada ekonomski i vojno okupirane.
Združenim djelovanjem vazalne vlade i NATO zemalja, čak ni naziv Federalna Jugoslavija (kao zajednica Srbije i Crne Gore), više ne postoji. Oni sistematski i na prevaru odvajaju Srbiju i Crnu Goru (i neće se zaustaviti na tome).
Mi Jugoslaveni opstajemo u nadi za "povratak na bratstvo i jedinstvo (barem ono koje je moguće realizirati) jugoslovenskih naroda. Njihov zajednički put ka demokratiji, kao već više puta u povijesti, predstavlja put za spasenje i trajan mir tih predjela. Svi drugi pokušaji su uzaludni!" (*)
Stoga je onaj stari poklič više nego aktualan (možda uz nešto moderniziranja): "Smrt (vječno fašističkom) imperijalizmu i sloboda narodu!"
                                                                                                
Ivan ispred CNJ
 
(*) Antonio Jerkov u časopisu za politiku i kulturu "Balcanica"
Ritorna alla pagina delle iniziative sul sito del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia ...