Subject: Novo na ARTEL GEOPOLLITIKA-Nova knjiga dr
Vojislava Micovica: Globalizacija i Novi svetski poredak
Date: Tue, 21 May 2002 12:05:21 -0700
From: "Artel" <artel@...>

by www.artel.co.yu
office@...
Datum:21 maj 2002


Nova knjiga dr Vojislava Micovica
"Globalizacija i Novi svetski poredak"

Nova knjiga dr Vojislava Mi?ovi?a "Globalizacija i
Novi
svetski poredak" promovisana je u Medjunarodnom pres
centru Tanjuga 22 aprila 2002. godine. O knjizi su
govorili
dr Mihailo Markovi?, ?lan Srpske Akademije nauka i
umetnosti (SANU), dr Blagoje Babi?, ekspert za
ekonomska pitanja Instituta za medjunarodnu politiku
i
privredu iz Beograda i general u penziji, Radovan
Radinovi?.

Knjiga se mo?e maru?iti preko ARTEL-a po
ceni od 300.00 Dinara (ili 5 EURA) plus
transportni troskovi. Zainteresovani nam
se mogu obratiti na tel./faks.: (+381
11) 699495 ili preko elektronske adrese:
office@....( Knjiga je na
srpskom jeziku).

BELESKA O AUTORU
Dr Vojislav Mi?ovi? po zanimanju je publicista i
politi?ki analiti?ar. Studirao je Visoku
novinarsko-diplomatsku skolu u Beogradu, diplomirao je
na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta,
magistrirao je i doktorirao na Fakultetu politi?kih
nauka u Beogradu.
Dr Mi?ovi? je jedan od najistaknutijih poznavalaca
fenomena masovnih medija i analiti?ar globalnih
me|unarodnih odnosa i specijalnog rata, posebno
njegovih psiholosko-propagandnih i duhovno-kulturnih
vidova kao i svestrani poznavalac strategija novog
svetskog poretka. Dr Mi?ovi? se nalazio na istaknutim
funkcijama u stampi, na radiju i na dr?avnim i
politi?kim funkcijama u Srbiji i Jugoslaviji
(podsekretar za kulturu, ministar informacija,
direktor Radio Beograda, predsednik odbora u
jugoslovenskoj komisiji za UNESKO, sekretar i
predsednik Savezne konferencije SSRN Jugoslavije i
dr.).
Za vreme NATO agresije na Jugoslaviju dr Mi?ovi? je
bio na slu?bi u stabu Vrhovne komande u ?inu pukovnika
Vojske Jugoslavije. Objavio je ve?i broj na?~nih i
stru?nih radova iz oblasti komunikologije, propagande
i medjunarodnih odnosa medju kojima: Na?elo javnosti i
informisanje, Masovni mediji u Jugoslaviji, Strana
propaganda u Jugoslaviji, Otvorenost Jugoslavije prema
svetu, Specijalni rat i Jugoslavija, Specijalni rat i
novi svetski poredak, Agresija na Jugoslaviju -
Milosrdni andjeo novog svetskog poretka. Knjige:
Mediji u Jugoslaviji i Otvorenost Jugoslavije prema
svetu prevedene su na engleski i francuski, a knjiga
Agresija na Jugoslaviju imala je izdanje na engleskom
jeziku. Najnovija knjiga dr Mi?ovi?a je Globalizacija
i novi svetski poredak u izdanju "?igoja stampe" u
Beogradu.

SADR?AJ

Napomena autora 7
I SVET NA PO?ETKU TRE?EG MILENIJUMA 13
1. IDEJA I KORENI MONDIJALIZMA 15
Istorijske prete?e 15
Izvoriste ideologije mondijalizma u masoneriji 16
Mondijalizam - ideologija globalizacije i novog svetskog poretka 18
2. MONDIJALIZAM (GLOBALIZAM) I NACIONALNI SUVERENITET 23
3. TRI ISTORIJSKA MODELA GLOBALIZACIJE 31
Kolonizacija od XV-XX veka - osvajanje i podela sveta 32
Hitlerov "novi poredak" 33
Podela sveta na blokove posle Drugog svetskog rata 37
II 4. PLANETARNI KOLONIJALIZAM - STARA IDEJA U NOVOM RUHU 43
Zavrsetak "hladnog (tre?eg svetskog) rata" - zametak novog modela
globalizacije sveta 43
Ameri?ki san o vladanju svetom 46
5. "ARHITEKTURA" I OBLICI NOVOG SVETSKOG PORETKA 56
"Kalupljenje" politi?kog sistema 56
"Slobodno tr?iste"- model ekonomske eksploatacije i porobljavanja 60
Kulturni imperijalizam - nametanje sistema vrednosti 67
Globalizacija informativnog prostora - jednosmerni protok informacija 78
Mega vojne strukture - globalizacija vojne sile 85
6. INSTITUCIONALNI STUBOVI NOVOG SVETSKOG PORETKA 88
Ujedinjene nacije - transformacija ili sumrak 88
Evropska unija 95
NATO i Partnerstvo za mir 99
Svetska banka i MMF - ekonomski stubovi novog svetskog poretka 107
7. KO VLADA SVETOM "IZA KULISA"? 109
Savet za inostrane odnose i Kraljevski institut 111
Trilateralna komisija 115
Rimski klub 116
Grupa Bilderberg 117
Uloga "kralja finansijske imperije" - Rokfelera 121
Ko je Soros? 122
8. METODI OSTVARIVANJA PLANOVA O NOVOM PORETKU 125
1. Psiholosko-propagandni metodi specijalnog rata 125
O pojmu i sustini specijalnog rata 129
Institucije za informativnu i propagandnu aktivnost 131
Kadrovi za vodjenje psiholosko-propagandnog rata 137
Na?ini i metodi "omeksavanja" i manipulacije 139
Ko je "meta - publika"? 144
Sredstva uticaja na ljudske emocije 148
2. Sankcije - na?in kolektivnog ka?njavanja naroda i dr?ava 150
Sve siri krug ka?njenih dr?ava 152
Motivi i sadr?ina sankcija 156
3. Upotreba oru?ane sile i novi oblici okupacije 158
9. FENOMEN GLOBALNOG TERORIZMA (UZROCI I POSLEDICE) 160
10. PLANIRANJE NOVIH OBLIKA I NA?INA GLOBALIZACIJE 170
Osvajanje novih prostora - Arktika i Kosmosa 170
Regionalne politi?ke integracije 174
11. OTPORI NASILNOJ GLOBALIZACIJI I AMERI?KOJ HEGEMONIJI 180
12. UZROCI I POUKE NATO AGRESIJE NA JUGOSLAVIJU 189
NATO agresija na Jugoslaviju - deo strategije Zapada na Balkanu 189
Zasto Kosovo i Metohija? Stvarni uzroci i izmisljeni razlozi 195
Specifi?nosti NATO agresije na Jugoslaviju 198
Reagovanje sveta i univerzalni zna?aj otpora agresiji 202
13. STA JE ALTERNATIVA GLOBALIZACIJI I NOVOM PORETKU 210
Summary 215
Beleska o autoru 221