logo

COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA JUGOSLAVIA

ITALIJANSKA KOORDINACIJA ZA JUGOSLAVIJU

rright10.gif (248
              byte) iniziative

rright10.gif (248
              byte) documentazione


Documento
Costitutivo

rright10.gif (248 byte) solidarietà

rright10.gif (248 byte) informazione

rright10.gif (248 byte) cultura

rright10.gif (248 byte) politica

rright10.gif (248 byte) amicizia

rright10.gif (248 byte) valori fondativi
Odbor komunističkih i radničkih partija iz jugoslavenskog prostora

Coordinamento tra i partiti comunisti e operai dei territori ex-jugoslavi
KOORDINACIONI ODBOR KP I RP DRŽAVA NASTALIH NA PROSTORU JUGOSLAVIJE
BEOGRAD
e-mail: komsrb @ open.telekom.rs
tel: + 381 11 351 4478
Ul. 8. Crnogorske brigade 6


SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Koordinacioni odbor komunističkih i radničkih partija sa prostora bivše Jugoslavije sastao se u subotu, 28. aprila 2012. godine u Beogradu kako bi unaprijedili suradnju, razmijenili iskustva i uskladili buduće partijske akcije.
Sastanku su prisustvovali Mirko Raca iz SK BiH, Blagoj Hristov i Dimitar Vlahov iz KP Makedonije, Ivan Plješa i Vladimir Kapuralin iz SRP Hrvatske, Radislav Stanišić, Slobodan Petrović i Vladislav Vuković iz JKP Crne Gore. Domaćin skupa bili su Komunisti Srbije koje su predstavljali Svetozar Markanović, Dragan Gaćeša, Vladislav Milosavljević i Vlastimir Jevtić.
Na sastanku je jednoglasno za novog predsjedavajućeg u dvogodišnjem mandatu (od 2012. do 2014. godine) izabrana Socijalistička radnička partija Hrvatske – SRP.
Komunisti Srbije kao predsjedavajući Koordinacionog odbora podneli su izvještaj o radu u protekle dvije godine tokom kojih je KO u visokom procentu ostvario postavljene zadatke. Održano je nekoliko sastanaka KO, okruglih stolova („Vanparlamentarni oblici klasne borbe“, „Uloga Pokreta nesvrstanih u savremenim uslovima“ i „Jugoslovenski komunistički i radnički pokret u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“), kao i konferencija za medije na kojima je javnost sa prostora bivše Jugoslavije upoznata s radom ovog tijela. Permanentno su razmenjivane informacije o aktivnostima članica KO, planirane zajedničke akcije, kao i učešća na međunarodnim skupovima KP i RP (Grčka, Kipar, Bugarska, Sofija, Belgija, Italija, Ukrajina, Južnoafrička Republika, itd.), što će biti nastavljeno i u narednom periodu.
Tokom okruglog stola „Jugoslovenski komunistički i radnički pokret u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“ postignut je visok stepen podudarnosti stavova o pozitivnim dostignućima djelovanja KPJ/SKJ u prošlosti. Takođe, istaknuto je da ima još otvorenih pitanja u vezi sa uzrocima razbijanja SKJ i SFRJ o kojima će partije članice KO nastaviti razgovor kako bi se izvukle potrebne pouke za delovanje komunističkih i radničkih partija na jugoslovenskom prostoru u sadašnjosti i neposrednoj budućnosti.

Svetozar Markanović
Predsjedavajući Koordinacionog odbora KP i RP
(izvor)Beograd 7.11.2010: Savjetovanje komunističkih i radničkih partija iz jugoslavenskog prostora / Incontro tra i partiti comunisti e operai dei territori ex-jugoslavi


Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia - onlus
 
sito internet: https://www.cnj.it/
posta elettronica: jugocoord(a)tiscali.it
notiziario telematico JUGOINFO:
http://groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/messages