[hrvatskosrpski / italiano] 
0) Due parole sul Documento unitario sottoscritto dalle Associazioni Partigiane di Slovenia, Croazia e Italia (red.)
1) Zajednička deklaracija komunističkih omladina Italije, Hrvatske i Srbije / Dichiarazione comune delle gioventù comuniste di Italia, Croazia e Serbia (FGC – MS – SKOJ)
2) Foibe, la storia al tempo dell’estrema destra guida del governo (Davide Conti, 11.02.2023)
 

Il 10 Febbraio degli antifascisti

 
 
Segnaliamo anche la rassegna di video e manifesti antifascisti per il Giorno del Ricordo 2023:
 
 
=== 0 ===
 
Pročitaj takodje: Donesena Deklaracija o fojbama (10/02/2023 – piše N. Jovanović) 

https://www.portalnovosti.com/donesena-deklaracija-o-fojbama

 
Due parole sul Documento unitario sottoscritto dalle Associazioni Partigiane di Slovenia, Croazia e Italia
 
Nell'ambito di iniziative e rapporti oramai consolidati tra le Associazioni Partigiane di Slovenia, Croazia e Italia (SABA HR, ZZB NOB e ANPI) è scaturito in occasione di questo 10 Febbraio un Documento unitario (*) che purtroppo delude per l'ennesima volta le aspettative di quegli antifascisti che, come noi, si richiamano ai valori della fratellanza d'armi italo-jugoslava.
 
Il documento non contesta l'istituzione del "Giorno del Ricordo"; si richiama esclusivamente ed acriticamente alla relazione della Commissione congiunta italo-sloveno-croata (2000) (**); presenta le "foibe" come un "fenomeno" avente rilievo storiografico a sé stante (***) insinuando che "furono uccise [...] persone innocenti e persino alcuni collaboratori del movimento di liberazione" per "cieca volontà di vendetta" e chiede con falsa ingenuità che "le foibe e l’esodo non vengano sfruttate per fini politici".
Il richiamo continuo alla "verità dei fatti" (****) suonerebbe meramente retorico ma è invece irritante nel momento in cui il presidente nazionale dell'ANPI Gianfranco Pagliarulo da molti mesi custodisce con cura in un cassetto il testo dell'Ordine del Giorno (*****) che su questi argomenti gli è pervenuto al Congresso Nazionale 2022, dopo essere stato approvato da numerose Sezioni e alcuni Comitati Provinciali.
 
Il Documento unitario del febbraio 2023 incatena perciò la battaglia antirevisionista su di un piano drammaticamente arretrato. Come altre iniziative avviate dall'ANPI in questi ultimi anni di gestione Pagliarulo (convegni sui crimini italiani eccetera) esso assume per buoni tutti i paradigmi revisionisti-rovescisti imposti a livello istituzionale, limitandosi a reclamare dalla politica (ovviamente senza successo) una "par condicio" sui crimini commessi nello scontro tra Italia e Jugoslavia durante la II Guerra Mondiale.
Purtroppo però da questa "politica" non c'è niente da reclamare e niente da ottenere.
La eccessiva timidezza nei confronti di forze politiche come l'italiano Partito Democratico – principale responsabile della riscrittura anti-antifascista della storia nel nostro paese e in prima fila persino sul fronte della guerra guerreggiata alla Russia oggi come alla Jugoslavia negli anni Novanta – o i partiti nazionalisti delle neonate repubblichette di Slovenia e Croazia, che dell'anticomunismo e dell'antijugoslavismo hanno fatto la loro ragione fondativa, non poteva portarci da nessun'altra parte che non fosse questa fogna in cui ci ritroviamo adesso.
 
La redazione di JUGOINFO
 
(***) Questa perversione politico-storiografica, frutto del clima di rovescismo storico, è stata contestata in modo ineccepibile da Claudia Cernigoi:
(*****) https://www.diecifebbraio.info/2021/10/congresso-a-n-p-i-2021-22-proposta-di-odg-per-la-sospensione-della-legge-sul-giorno-del-ricordo/
 
 
=== 1 ===
 
 
Zajednička deklaracija komunističkih omladina Italije, Hrvatske i Srbije (FGC – MS – SKOJ)
 
NE ISTORIJSKOM REVIZIONIZMU I FALSIFIKOVANJU ČINJENICA O DOGAĐAJIMA NA GRANICI ITALIJE I JUGOSLAVIJE! 

10. februar, dan kada se obeležava potpisivanje Pariških mirovnih sporazuma koji su okončali Drugi svetski rat, pretvoren je od strane italijanske države u nacionalističku komemoraciju.

Dok se Evropa priseća mirovnih sporazuma, vlada Italije još od 2004. godine koristi ovaj datum da, u sve agresivnijem i proizvoljnijem obliku, obeleži italijanske žrtve u Istri i Dalmaciji u periodu između 1943. i 1945. godine, kao i egzodus italijanskog naroda s teritorija koje su nakon Pariških sporazuma pripale Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. U isto vreme, stvara se narativ o takozvanim „Foibe masakrima“, prema kome su pripadnici jugoslovenskog partizanskog pokreta otpora izvršili „etničko čišćenje“ protiv Italijana, i koje se u potpunosti proizvoljno i antiistorijski poredi sa progonom i genocidom nad Jevrejima u Evropi.

Mi se, kao komunističke organizacije koje brane i poštuju iskustvo parizanske borbe u našim zemljama, protivimo istorijskom revizionizmu i lažima stvorenim od strane neofašističkih snaga, koje je italijanska država pretvorila u zvaničnu ideologiju.

BRANIMO ISTORIJSKU ISTINU!

Falsifikacija „Foibe masakra“, stvorena od strane italijanskih neofašista u posleratnom periodu i priznata od strane Berluskonijeve vlade 2004. godine, uz saglasnost levog centra, nema nikakvu istorijsku osnovu. Naprotiv, događaji koji su se desili između 1943. i 1945. godine su u potpunosti izmišljeni ili izvrnuti u cilju stvaranja ultranacionalističkog narativa koji prikazuje Italiju kao žrtvu istorijske nepravde.

Izmišljanjem „etničkog čišćenja“ Italijana od strane jugoslovenskih partizana, realnost se okreće naopačke, dok se u isto vreme ćuti na politiku nasilne italijanizacije, na pravi etnički rat koji je italijanski fašizam 1920-ih i 1930-ih sprovodio u Istri i Dalmaciji, koje su vekovima unazad predstavljali multietničke krajeve. Ovim postupkom negira se politički i socijalni karakter partizanske borbe, koja je predstavljala rat protiv fašizma, a ne etnički sukob, tokom koje je hiljade Italijana učestvovalo u jugoslovenskom pokretu otpora i obrnuto. Veza između „žrtava“ partizana (oko 700 dokumentovanih slučajeva) i fašističkog režima namerno se uklanja te se partizanski pokret otpora proizvoljno okrivljuje za smrti izazvane običnim zločinima i individualnim obračunima tokom rata.

Govori se o „neopravdanoj etničkoj netrpeljivosti“, dok se u isto vreme zaboravlja politika nasilja, represije i deportancija od strane fašističke Italije, koja se može sumirati sledećim rečima Benita Musolinija: „U slučaju inferiorne i varvarske rase poput slovenske ne sme se slediti politika davanja šećera, već štapa. Italijanske granice moraju ići linijom Brenero, Nevozo, Dinaridi: Verujem da je potrebno žrtvovati 500 000 varvarskih Slovena za 50 000 Italijana“.

Priča o italijanskim izgnanicima, koja se nastavila sve do 1950-ih usled promene granica između Italije i Jugoslavije, proizvoljno je suprodstavljena ovim događajima, sugerišući istorijsku laž o tome da su „Italijani bežali da ne bi umrli u fojbama (jamama)“. Sama ideja o tome da su Italijani „izbačeni“ sa svoje zemlje predstavlja čistu izmišljotinu, pošto su, naprotiv, jugoslovenske vlasti na sve načine pokušavale da spreče iseljavanje Italijana. Desetine hiljada Italijana nastavilo je da živi u Jugoslaviji; preko hiljadu je čak imigriralo u Jugoslaviju iz Italije.

Pravi brojevi žrtava proizvoljno se naduvavaju od strane političara te se čak govori o stotinama hiljada, a nekada, kao u slučaju nekih ministara u prošlosti, i o milionima istrebljenih Italijana, dok se u isto vreme istoričari ućutkuju preventivnim i zloglasnim optužbama o „negiranju“.

Mi smo posvećeni odbrani istorijske istine; mi čuvamo i širimo sećanje na partizansku borbu, kao i vodeću ulogu komunista u oslobođenju od fašizma.

OSUĐUJEMO AMBICIJE ITALIJANSKOG IMPERIJALIZMA NA BALKANU

Modelovanje javnog mnjenja narativom o „masakrima u fojbama“ sprovodi se u svrhu opravdanja i davanja legitimiteta imperijalističkim ambicijama italijanske buržoazije na Balkanu i istočnom Jadranu. To dodatno potvrđuju nedavne izjave Melonijeve vlade koja je pokrenula slogan „više Italije na Balkanu!“, predstavljajući Italiju kao predvodnicu evropskih integracija balkanskih zemalja. Sledeći iste ambicije, Italija je preuzela komandu NATO – KFOR misije na Kosovu u oktobru 2022. godine.

U svojoj najprovokativnijoj i najagresivnijoj varijanti, strategija italijanske buržoazije ide toliko daleko da se otvoreno preispituju postojeće granice, uz polaganje prava na teritorije koje je Italija „izgubila“ Pariškim sporazumima, što je svojstveno obeležavanju 10. februara.

10. februara 2019. godine, Antonio Tajani, sadašnji ministar spoljnih poslova Italije, tada predsednik Evropskog parlamenta, pozdravio je zvaničnu proslavu 10. februara rečima: „Živela Italijanska Istra, živela Italijanska Dalmacija“. 2007. godine, tadašnji predsednik Italije, Đorđo Napolitano, govorio je o „slovenskom aneksionističkom dizajnu, koji je preovladao pre svega u mirnovnom sporazumu iz 1947. godine“.

Mi odbacujemo ulogu nacionalizma koji se u svakoj zemlji, danas kao i nekada, pokazuje kao ideologija koja služi imperijalističkim planovima kapitala.

ODBACUJEMO REHABILITACIJU FAŠIZMA I ANTIKOMUNIZMA.
MI BRANIMO PARTIZANSKI POKRET OTPORA.

Istorijska mistifikacija „foibe masakra“, kao i izjednačavanje pa čak i izvrtanje žrtava i zločinaca, neodvojive su od rehabilitacije fašizma koja se događa širom Evrope uz istovremenu promociju antikomunizma. U ime zajedničkog „sećanja“, italijanska država zvanično je odala poštu borcima (fašističke) „Italijanske Socijalne Republike“; Nacifašistički zločini se zataškavaju dok se u isto vreme italijanski i jugoslovenski partizani, koji su se borili protiv fašizma, pokušavaju predstaviti kao ubice. Najočigledniji primer ovog trenda predstavlja film „Rosso Istria“ („Crvena Istra“), koji je snimljen državnim novcem, emitovan širom zemlje i prikazivan u desetinama škola tokom 2018. godine: po prvi put od pada fašizma, moguće je snimiti film u kojem se italijanski fašisti prikazuju kao žrtve, Sloveni kao neotesani i grubi ljudi, a nemački nacisti kao spasioci koji svojim dolaskom sprečavaju izbijanje nasilja.

Ogromna istorijsko-revizionistička kampanja, koja u prvom redu cilja mlade generacije, ide ruku pod ruku s antikomunizmom, koji predstavlja pokušaj vladajućih klasa da iz umova potlačenih ukloni samu ideju da postoji mogućnost za stvarnu promenu, da je moguć komunistički izlazak iz kapitalističke krize.

ZA BRATSTVO MEĐU NARODIMA, NE OTROVU NACIONALIZMA! 
BORBA ZA SOCIJALIZAM JE PUT U OSLOBOĐENJE.

Nacionalizam je utočište kapitalizma u krizi; to je ideologija koju buržoaske klase koriste kako bi podelile narode i opravdale svoje imperijalističke planove. Istorija razbijanja Jugoslavije, kao i talas nacionalizma koji napreduje u Italiji, dodatno pokazuju ovu istinu.

Kao komunisti, mi odbacujemo svaki pokušaj da se naši narodi suprotstave jedni drugima; mi se zalažemo da razvijamo, iz odnosa koji već postoje među našim organizacijama, najvišu formu solidarnosti i proleterskog internacionalizma, radeći zajedno kako bi naši narodi u budućnosti mogli da žive u miru i prijateljstvu.

Kriza kapitalizma čini pretnju od izbijanja rata sve relevantnijom. Mi pozivamo omladinu i radničku klasu naših zemalja da se pridruže klasnoj borbi, borbi za njihovo oslobođenje od kapitalističkog ugnjetavanja. Borba za socijalizam, koji predstavlja jedinu nadu za mir i napredak čovečanstva, jeste borba našeg vremena.

Ne istorijskom revizionizmu i antikomunističkim lažima!

Smrt fašizmu, sloboda narodu!

Fronte della Gioventù Comunista – FGC,
Mladi Socijalisti Hrvatske – MSH
Savez Komunističke Omladine Jugoslavije – SKOJ
10.02.2023.
 
---
 
 
NO AL REVISIONISMO STORICO SUI FATTI DEL CONFINE ITALO-JUGOSLAVO 
 
Dichiarazione comune delle gioventù comuniste di Italia, Croazia e Serbia

10 febbraio 2023
 

Il 10 febbraio, giornata in cui ricorre la firma dei trattati di pace di Parigi che posero fine alla Seconda Guerra Mondiale, è stato trasformato dallo Stato italiano in una giornata di commemorazione nazionalista.

Mentre l’Europa ricorda i trattati di pace, dal 2004 i governi italiani utilizzano in modo sempre più aggressivo e arbitrario questa giornata per commemorare le vittime italiane in Istria e Dalmazia tra il 1943-45 e l’esodo delle popolazioni italiane dai territori che passarono sotto il controllo della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia dopo i Trattati di Parigi. Contestualmente, è stata costruita la narrazione dei “massacri delle foibe”, secondo cui la resistenza partigiana jugoslava avrebbe portato avanti una campagna di “pulizia etnica” contro le popolazioni italiane, paragonata in modo del tutto arbitrario e antistorico a quella di cui furono vittima le popolazioni ebraiche in tutta Europa.

Come organizzazioni giovanili comuniste, che difendono e onorano l’esperienza della lotta partigiana nei rispettivi paesi, ci opponiamo a questa campagna di revisione della storia e alle menzogne, costruite dai settori neofascisti, che lo Stato italiano ha trasformato in propria ideologia ufficiale.

DIFENDIAMO LA VERITÀ STORICA

La falsificazione dei “massacri delle foibe”, costruita nel dopoguerra dai settori neofascisti italiani e riconosciuta dal governo Berlusconi nel 2004, con la complicità del centro-sinistra, non ha nessun fondamento nella verità storica. Al contrario, i fatti avvenuti tra il 1943 e il 1945 vengono distorti o del tutto inventati per costruire una narrazione di matrice ultra-nazionalista, che presenta l’Italia come vittima di un’ingiustizia storica.

Mentre si tace sulla politica di italianizzazione forzata, una vera guerra etnica che il fascismo italiano portò avanti per tutti gli anni ’20 e ’30 nelle regioni di Istria e Dalmazia, che erano state per secoli multietniche, si capovolge la realtà inventando una “pulizia etnica” da parte dei partigiani jugoslavi ai danni degli italiani. Si nega il carattere politico e sociale della Resistenza partigiana, che fu una guerra contro il fascismo e non una guerra etnica, con centinaia di italiani che combatterono nella resistenza jugoslava e viceversa. Si rimuove il legame con il regime fascista delle “vittime” processate dai partigiani (circa 700 documentate), si addebitano arbitrariamente alla Resistenza Jugoslava i morti causati da delitti comuni e regolamenti di conti individuali in un contesto di guerra.

Si parla di un’esplosione di odio etnico ingiustificato, dimenticando che la politica dell’Italia fascista, fatta di violenze, repressione e deportazioni, era stata riassunta così da Benito Mussolini: “di fronte a una razza inferiore e barbara come la slava non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. I confini dell’Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche: io credo che si possano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani”.

Si utilizza la parola “foibe”, nome delle cavità tipiche della regione carsica da sempre utilizzate per gettarvi rifiuti (e in contesto di guerra, cadaveri), per costruire una vera e propria mitologia sulla “pulizia etnica”, sostenendo che la prassi dei partigiani fosse gettare vivi nelle foibe migliaia di italiani innocenti.

La vicenda degli esuli italiani, proseguita fino agli anni ’50 come conseguenza del cambio dei confini tra Italia e Jugoslavia, viene arbitrariamente accostata a queste vicende, suggerendo la falsità storica degli “italiani che fuggivano per non morire nelle foibe”. La stessa idea degli italiani che “venivano espulsi” dalle loro terre è pura invenzione, poiché al contrario le autorità jugoslave cercarono di ostacolare in tutti i modi l’espatrio delle popolazioni italiane. Decine di migliaia di italiani continuarono a vivere in Jugoslavia; oltre un migliaio addirittura vi emigrò dall’Italia.

I numeri reali dei morti vengono gonfiati arbitrariamente dagli esponenti politici, arrivando a parlare di centinaia di migliaia o addirittura “milioni” di italiani sterminati, come nel caso di alcuni ministri in passato, mentre gli storici vengono messi a tacere con l’accusa preventiva e infame di “negazionismo”.

Ci impegniamo a difendere la verità storica; a difendere e promuovere la memoria della lotta partigiana e del ruolo primario dei comunisti nella liberazione dal fascismo.

DENUNCIAMO LE AMBIZIONI DELL’IMPERIALISMO ITALIANO NEI BALCANI

La costruzione di un’opinione pubblica modellata sulla narrazione dei “massacri delle foibe” è funzionale a giustificare e legittimare le ambizioni imperialiste della borghesia italiana nella regione dei Balcani e nel Mar Adriatico orientale. Ne sono ulteriore conferma le recenti dichiarazioni del governo Meloni, che ha lanciato la parola d’ordine “più Italia nei Balcani!” presentando l’Italia come fautrice dell’integrazione dei paesi balcanici nella UE. Per queste stesse ambizioni, nell’ottobre 2022 l’Italia ha assunto il comando della missione NATO KFOR nella regione del Kosovo.

Nella sua versione più provocatoria e aggressiva, questa strategia della borghesia italiana si spinge all’aperta messa in discussione dei confini esistenti, con la rivendicazione dei territori “persi” dall’Italia con i Trattati di Parigi, che è insita nella commemorazione del 10 febbraio.

Il 10 febbraio 2019 Antonio Tajani, attuale Ministro degli Esteri dell’Italia e all’epoca presidente del Parlamento Europeo, nelle celebrazioni ufficiali del 10 febbraio invocava: “viva l’Istria italiana, viva la Dalmazia italiana”. Nel 2007 l’allora Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, parlò di “un disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel trattato di pace del 1947”.

Denunciamo il ruolo del nazionalismo che, in ogni paese, oggi come ieri, si dimostra l’ideologia più conseguente al servizio dei piani imperialisti del capitale.

NO ALLA RIABILITAZIONE DEL FASCISMO E ALL’ANTICOMUNISMO. DIFENDIAMO LA RESISTENZA PARTIGIANA

Le mistificazioni storiche sui “massacri delle foibe”, così come l’equiparazione o addirittura il ribaltamento tra vittime e carnefici, sono inseparabili dalla riabilitazione del fascismo che sta avvenendo in tutta Europa, assieme alla promozione dell’anti-comunismo. In nome della “memoria” condivisa, lo Stato italiano ha riconosciuto onorificenze ufficiali a combattenti della Repubblica Sociale Italiana (fascista); i crimini nazi-fascisti vengono taciuti mentre si cerca di far passare come assassini i partigiani italiani e jugoslavi che combatterono il fascismo. L’esempio più evidente di questa tendenza è il film “Rosso Istria”, realizzato con soldi pubblici e distribuito a livello nazionale nel 2018, proiettato in decine di scuole: per la prima volta dai tempi del fascismo, è stato possibile produrre un film in cui i fascisti italiani sono rappresentati come vittime, gli slavi sono rappresentati come un popolo rozzo e brutale, i nazisti tedeschi sono i soccorritori che con il loro arrivo fermano l’esplosione di violenza.

Questa enorme campagna di revisionismo storico, che bersaglia più di tutti le nuove generazioni, va di pari passo con l’anticomunismo, che rappresenta il tentativo delle classi dominanti di rimuovere tra gli sfruttati l’idea stessa che sia possibile una prospettiva di cambiamento reale, che sia possibile uscire dalla crisi del capitalismo in senso comunista.

PER LA FRATELLANZA TRA I POPOLI, NO AL VELENO DEL NAZIONALISMO. LA LOTTA PER IL SOCIALISMO È LA VIA PER LA LIBERAZIONE

Il nazionalismo è il rifugio del capitalismo in crisi; è l’ideologia che le classi borghesi utilizzano e promuovono per dividere i popoli e legittimare i propri piani imperialisti. La storia dello smembramento della Jugoslavia, così come l’ondata di nazionalismo che avanza in Italia, dimostrano ulteriormente questa verità.

Da comunisti, rigettiamo ogni tentativo di contrapporre i nostri popoli l’uno contro l’altro; ci impegniamo a promuovere, a partire dal rapporto che già esiste tra le nostre organizzazioni, la più alta forma di solidarietà e internazionalismo proletario; lavorando assieme affinché i nostri popoli possano vivere un futuro di pace e amicizia.

La crisi del capitalismo rende sempre più attuale la minaccia della guerra. Chiamiamo la gioventù e la classe operaia dei nostri paesi a unirsi alla lotta di classe, alla lotta per la loro liberazione dall’oppressione del capitale. La lotta per il socialismo, che è l’unica vera speranza di pace e progresso per l’umanità, è la lotta della nostra epoca.

No al revisionismo storico e alle bugie anticomuniste!

Morte al fascismo, libertà al popolo! Smrt fašizmu, sloboda narodu!

Fronte della Gioventù Comunista – FGC,
Mladi Socijalisti Hrvatske – MSH
Savez Komunističke Omladine Jugoslavije – SKOJ
 
 
=== 2 ===
 
Di Davide Conti segnaliamo anche il testo della conferenza tenuta a Gorizia il 4 febbraio 2022 sull'uso pubblico della Storia:
 
 
 
Foibe, la storia al tempo dell’estrema destra guida del governo

REVISIONISMI. Il cortocircuito memoriale nazionale consegna agli esponenti postfascisti il collaudato strumento di una retorica celebrativa autoassolutoria e vittimaria interamente centrata sulla rappresentazione rovesciata degli eventi della Seconda Guerra Mondiale
 
di Davide Conti
su Il Manifesto del 11.02.2023
 

Nell’anno primo della destra postfascista alla guida del governo i già contradittori termini di composizione del calendario civile italiano, promulgato per legge con voti bipartisan dagli anni Novanta, hanno finito per coagularsi in una pallina impazzita. Schizzata da un lato all’altro della storia sfigurandone il profilo.

Ad avviarne la corsa è stata l’assessora all’istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan, che con una lettera alle scuole ha celebrato la «giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini» insensatamente istituita dal Parlamento nella scorsa legislatura il 26 gennaio – per la quale ha protestato, inascoltata, anche Liliana Segre. In quella data ricorre l’anniversario della battaglia di Nikolajewka in cui gli alpini, inquadrati nei reparti del regio esercito fascista che aveva invaso l’Urss, riuscirono ad aprirsi un varco dopo che l’Armata Rossa li aveva circondati nel corso della sua controffensiva. Nella storia impazzita tuttavia Donazzan può scrivere che «purtroppo già nel mese di dicembre i russi dilagano accerchiando le divisioni posizionate più ad est». Purtroppo per gli esiti della guerra nazifascista, per fortuna per i destini dell’umanità.

Negli stessi giorni il Presidente del Senato Ignazio Benito La Russa affermava: «non butterò mai il busto del duce [che conserva in casa e di cui ha fatto mostra pubblica ai giornalisti]. È un regalo di mio padre». Il fatto che Mussolini sia stato il dittatore del nostro Paese è concetto che non sfiora i pensieri della seconda carica dello Repubblica nata dalla Resistenza. Sarebbe pensabile per un suo omologo tedesco esporre un busto di Hitler a favore di stampa e restare al suo posto? È anche il contesto a favorire un abuso pubblico della storia ormai senza filtri.

Nella settimana della Giornata della Memoria del 27 gennaio su una testata online della stampa italiana si è riusciti a scrivere (torcendo il passato ad uso di un presente caratterizzato dall’invasione della Russia di Putin) che Auschwitz sarebbe stata liberata da soldati ucraini anziché dall’Armata Rossa sovietica in cui quei militari erano inquadrati – poco prima nell’Ucraina sovietica spadroneggiavano le bande dell’ «eroe» filonazista Bandera.

Apprendiamo quindi che Primo Levi, che da testimone diretto racconta l’arrivo dei sovietici e la liberazione del campo nel suo struggente «La Tregua», avrebbe confuso le divise degli eserciti.

Giunti al Giorno del ricordo del 10 febbraio il cortocircuito memoriale nazionale consegna agli esponenti postfascisti il collaudato strumento di una retorica celebrativa autoassolutoria e vittimaria interamente centrata sulla rappresentazione rovesciata degli eventi della Seconda Guerra Mondiale.

Un immaginario pubblico in cui il «fascismo di frontiera»; l’invasione italiana del 6 aprile 1941; la snazionalizzazione anti-jugoslava e il razzismo di Stato; i crimini di guerra italiani nei Balcani; l’impunità, garantita dagli equilibri della Guerra Fredda, ai criminali del regio esercito e dei battaglioni «Mussolini» ed il collaborazionismo di Salò non solo sono cancellati ma, se citati come elementi di contestualizzazione storica, vengono usati come «prova» di accusa di inesistenti «negazionismi» o «riduzionismi».
In questo quadro e con questo uso pubblico della storia, le foibe e le drammatiche violenze sul confine italo-jugoslavo del 1943 e del 1945 diventano pietre da lanciare non più contro l’avversario politico (la sinistra ha condiviso istituzione e impianto della legge così come viene interpretata oggi) quanto contro i comunisti «titini» e più in generale contro la Resistenza nel suo insieme.

Ricollocando l’estrema destra, che ha ormai ipotecato la narrazione di quei fatti nel discorso pubblico, all’interno di un racconto storico nazionale da cui era stata esclusa nel secondo dopoguerra e di cui ora chiede non solo di far parte ma di esserne riconosciuta alla pari sulla base dell’equipollenza del dolore come elemento empatico e unificante. Così a Genova, nel municipio Levante, Shoah e foibe vengono celebrate in un’unica giornata con il patrocinio del Comune e con un relatore simpatizzante di Casapound «nella convinzione -si legge nel manifesto dell’iniziativa- che i morti non abbiano colore». D’altronde nella legislatura scorsa i senatori di Fratelli d’Italia avevano già presentato una proposta in commissione (bocciata) per l’equiparazione Shoah-foibe.

A Roma invece una conferenza promossa dal Municipio di Ostia viene prima interrotta dalle invettive dei consiglieri della destra per poi finire con un’aggressione fisica all’interno della sala consiliare.

In ultimo una schiera di esponenti del governo postfascista che va dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (già arruolatore di Dante come padre della destra) al presidente commissione cultura alla Camera Federico Mollicone (per il quale «le coppie gay in Italia sono illegali») fino al vicepresidente del Senato, ex missino oggi in Forza Italia, Maurizio Gasparri (che nel 2005 affermò che i morti nelle foibe erano stati un milione) ha chiesto con coro unanime che delle foibe se ne occupi il Festival di Sanremo. Quando la storia si trasforma in farsa.