Dostupan je broj 6 serije orientamenti Jugocoord-a [È disponibile il numero 6 della collana orientamenti di Jugocoord]

 

Antonio Gramši (Antonio Gramsci)

O DRŽAVI [SAGGI SULLO STATO]

Uredila [a cura di]: Ivana Kerečki
Preveli [traduzioni]: Ivana Kerečki, Olga Darić i drugi
Priredili [redazione]: Ana Radaković, Aleksandar Đenić, Jan Halvati, Miloš Karavezić
Dizajn [grafica]: Anastasija Dorofejeva

 

serija orientamenti br.6

Izdavač: Proletkult i Jugocoord, 2021.god.

Štampa: Presing izdavaštvo, Mladenovac
str. 122, 15 euro
ISBN: 978-86-903692-0-1

 

Iz napomene izdavača:

Jugocoord i Proletkult su odlučili da zajedno izdaju publikaciju koju čine rasprave Antonija Gramšija. Razlog zbog koga smo se opredelili za Gramšija je to što njegova analiza društvenog i političkog sistema precizno odgovara sadašnjem istorijskom trenutku i pruža uvid u brojna pitanja koja nas okružuju, od pitanja masovne kulture, preko načina funkcionisanja kapitalističkog sistema, do načina funkcionisanja formalne demokratije i formiranja političkih partija. Odabrani eseji koji su pred nama analiziraju i daju odgovore na pitanja koja svakodnevno muče radnog čoveka u Srbiji, Italiji ili na bilo kojoj drugoj tački planete na kojoj radni ljudi žive u uslovima kapitalističke eksploatacije, čiji je cilj da manjina živi na račun ogromne većine. (...)
U nastanku ove zbirke trudili smo se da se maksimalno oslonimo na originalne tekstove. Pojedine rečenice možda će se čitaocima činiti nepotpune i nedovršene, jer se radi upravo o beleškama koje je pisao za sebe i u teškim uslovima, te se i mnoge njegove misli ponavljaju i razrađuju na više mesta i na različite načine.
Bez pretenzija da bude potpuna i isključiva, redakcija ovog izdanja se u procesu nastajanja ove knjige suočila sa najvećom teškoćom – teškoćom izbora. Jer, iz hiljada strana objavljenih Gramšijevih tekstova, izbor najbitnijih i najaktuelnijih delova iz njegovog bogatog opusa nije bio nimalo lak niti jednostavan poduhvat. Zato je pred čitaocem jedan od mnogih mogućih izbora, jedna od mnogih mogućih antologija Gramšije misli. Ali naša osnovna želja, nadamo se, ipak će biti ostvarena: da podseti čitaoca na opšte tokove velike revolucionarne i životne borbe za jedan novi svet o kome je Gramši sanjao i čije obrise je video u idealima Oktobarske revolucije. (...)
Napominjemo da su u nastajanju ovog dela korišćena prevashodno sabrana dela Antonija Gramšija štampana u Italiji u izdanju izdavačke kuće Einaudi iz Torina, kao i izdanje na engleskom, A. Gramsci, Selection from Prison Notebooks, a priređivači i prevodioci oslanjali su se i na nekoliko značajnih zbirki Gramšijeve misle izdate na srpskohrvatskom jeziku: Antonio Gramši, Izabrana dela, Kultura, Beograd 1959, Antonio Gramši, Filozofija istorije i politike, Slovo ljubve, Beograd 1980. i Antonio Gramši, Pisma iz zatvora, Zora, Zagreb 1951.

DELO POSVEĆUJEMO 130-GODIŠNJICI ROĐENJA ANTONIJA GRAMŠIJA [L'opera è dedicata al 130.mo anniversario della nascita di Antonio Gramsci]

 

Sadržaj:

PREDGOVOR
Anđelo d’Orsi (Angelo d'Orsi): Antonio Gramši, od Makijavelija do Marksa, u potrazi za novim modelom revolucije                 7
[Angelo d’Orsi: Antonio Gramsci, tra Machiavelli e Marx, alla ricerca di un nuovo modello di rivoluzione]
Frančeska Kjaroto (Francesca Chiarotto): Otkrivanje Gramšija u prvim posleratnim godinama (1947-1951)                           17
[Francesca Chiarotto: La scoperta di Gramsci in Italia nel primo dopoguerra (1947-1951)]
NOVI POREDAK
Dve revolucije                                                                                                                             27
PROŠLOST I SADAŠNJOST
Građansko društvo                                                                                                                       33
ISTORIJSKI MATERIJALIZAM I FILOZOFIJA BENEDETA KROČEA
Baza i nadgradnja                                                                                                                        35
EKONOMIJA I IDEOLOGIJA                                                                                                           36
Baza i nadgradnja                                                                                                                        36
Učenje o političkim ideologijama                                                                                                    38
Politika i političke ideologije                                                                                                           43
MODERNI VLADALAC
POLITIČKA PARTIJA                                                                                                                     47
Politička partija                                                                                                                            47
O pojmu političke partije                                                                                                               50
Kada se može reći da je jedna partija formirana i ne može biti uništena uobičajenim sredstvima            51
Političke partije i policijske funkcije                                                                                                 55
POLITIKA, PRAVO, MODERNA DRŽAVA                                                                                           57
O birokratiji                                                                                                                                 57
Sociologija i politička nauka                                                                                                           61
Broj i kvalitet u predstavničkim sistemima                                                                                        62
Misao da „društvo sebi ne postavlja zadatke za čija rešenja već ne postoje materijalni uslovi“                64
Ekonomsko-korporativna faza države                                                                                               66
Koncepcija prava                                                                                                                           69
Politika i ustavno pravo                                                                                                                  70
Država                                                                                                                                         77 
Granice aktivnosti države                                                                                                               78
Država i regulisano društvo                                                                                                            79
Etička ili kulturna država                                                                                                                80
Hegel i udruživanje                                                                                                                        81
Država i koncepcija prava                                                                                                               82
Pojam države                                                                                                                                83
Država „veilleur de nuit“                                                                                                                 84
Država žandar – noćni čuvar itd.                                                                                                     86
Ekonomsko-korporativna faza države                                                                                               87
„Funkcija vlade“                                                                                                                            88
POLITIČKA KLASA I PARTIJE                                                                                                          91
Politička klasa                                                                                                                               91
Zapažanja o nekim vidovima strukture političkih partija u periodima organske krize                               92
HEGEMONIJA, INTELEKTUALCI
Hegemonija                                                                                                                                 103
Intelektualci                                                                                                                                 106
Pitanje „kolektivnog čoveka“ ili „društvenog konformizma“                                                                 111
NAPOMENA IZDAVAČA                                                                                                                 113
ITALIJANSKA KOORDINACIJA ZA JUGOSLAVIJU { orientamenti }                                                      115

 

  

Za kupovinu:

u Srbiji: info na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
u Italiji: info na / per informazioni: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Prezentacije:

A short report about early promotions of the book “Essays about the State '' in Serbia:
Jugocoord and Proletkult together decided to print a publication, which contains essays by Antonio Gramsci, on the occasion of the 130 years of birth of the great Italian thinker. Gramscian analysis of social and political systems precisely fits the present moment and is providing insight into many questions that are surrounding us – from mass culture and the capitalist system to formal democracy and the character of forming political parties.
The first promotion of the book "Essays about the State" was organized in the premises of Infoteka Crna kuća 13 on the 30th of November 2021. Speakers at this forum were Marijan Kubik (historian and publicist) and Nikola Grubišić (philosopher). They have debated the historical meaning of Gramsci and his philosophical influence on present theoretical thought.
On Tuesday, 7th of December 2021, the second promotion was held in the center “Krov", a popular socio-cultural place in Belgrade. The promotion was led by historian Dr. Bogdan Živković (who did his doctorate at University La Sapienza in Rome on the topic of “Yugoslavia and Eurocommunism. Yugoslavia and Communist Party of Italy during the sixties and seventies") and Aleksandar Đenić who spoke on the behalf of Proletkult publishing house. In his presentation, Dr. Bogdan Živković referred to the discussion about Gramsci and the history of Italian communism, while Aleksandar Đenić put more attention on the philosophical thought and influences that Gramsci had on various theorists.
In February 2022 it is planned to hold promotions in Subotica and Zrenjanin. [Aleksandar Djenić]

Beograd 7.12.2021.god., društveni centar KROV

Novi Sad, 30.11.2021.god., Crna Kuća

 


serija orientamenti

Poznavanje jugoslovenske i balkanske stvarnosti u Italiji više je nego oskudno. Uprkos geografskoj blizini, zajedničkim istorijskim događanjima i neizbežnoj kulturnoj razmeni tokom vekova, vizija koja je i dalje dominantna u javnom mnjenju može se sažeti u poznati latinski izraz hic sunt leones. Ako je i tačno da u odnosu prema slovenskom svetu uopšte preovladavaju egzotičnost i intelektualizam s jedne strane, odnosno predrasude ili neprijateljstvo sa druge, kada se radi o specifičnom jugoslovenskom slučaju iz vremena nakon dramatične krize s kraja dvadesetog veka, i dalje se podstiče sklonost ka uklanjanju svega što se tiče onih istovremeno jedinstvenih i raznovrsnih karakteristika tog kulturnog i istorijsko-političkog prostora.
Iz ovih razloga je neprofitna društveno korisna organizacija Italijanska koordinacija za Jugoslaviju postavila sebi kao konstitutivni cilj doprinos većoj integraciji znanja o ovim temama, a u tu svrhu „objavljivanje knjiga, brošura, audio-vizuelnih materijala“, širenje i stavljanje na raspolaganje informacija pomoću savremenih telematskih instrumenata, kao i promovisanje specifičnih kulturnih i informativnih inicijativa.
U skladu sa ovom namerom osnovana je serija izdanja { orientamenti } kojoj je neizbežan cilj da, intervenišući u trenutno retko i slabo naseljenim oblastima Znanja, obezbedi pre svega osnovne instrumente – ponovno objavljujući klasike ili prevodeći važne tekstove koji nikada ranije nisu dospeli u Italiju, pružajući sintetičke i divulgativne instrumente za različite teme i odgovarajući na zahteve publike koja je istinski zainteresovana da sazna i razume.

SADRŽAJI IZDANJA:

Slovenska i balkanska umetnost i kultura / Savremena istorija / Oslobodilački pokret / Međunarodna politika / Slovenski svet / Biografije / Radnički i antifašistički pokret / Partizanski internacionalizam / Politička teorija / Lingvistika / Nacionalnost i identitet / Prijateljstvo među narodima / Makroekonomija / Materijali za Udruženje