1. Pismo Beogradskog foruma Haskom Tribunalu
2. Pravi krivci nisu u Hagu (M. Tepavac)


===*===

Subject: Novi tekst na ARTEL
GEOPOLITICI- Pismo Beogradskog
foruma Haskom Tribunalu
Date: Thu, 16 May 2002 00:53:23 -0700
From: "Artel" <artel@...>


by

www.artel.co.yu
office@...
Datum:15. maj 2002.


Pismo Predsedavaju?eg Beogradskog foruma
Vladislava Jovanovi?a Klodu ?orda iz Medjunarodnog
krivi?nog suda za bivsu Jugoslaviju
15 maj 2002.

Medjunarodnom krivi?nom sudu za bivsu Jugoslaviju
Gospodinu Klodu ?orda

Postovani gospodine, Izra?avam svoju duboku
zabrinutost povodom na?ina na koji se vodi
sudjenje gospodinu Slobodanu Milosevi?u pred
Me|unarodnim krivi?nim Tribunalom za bivsu
Jugoslaviju (ICTY) u Hagu i zbog rastu?e
pristrasnosti Tribunala.
Posebno me zabrinjava prihvatanje gospodina
Ridl-Majera kao nezavisnog eksperta za oblast
istorijskih spomenika kulture od strane Tribunala.
Ovo prihvatanje je doslo uprkos ?injenici da je
gospodin Ridl-Majer obezbedio sredstva za svoj
pristrasan istra?iva?ki projekt o Kosovu iz sebi
poznatih izvora, a zatim ponudio svoje usluge
kancelariji tu?ilastva Tribunala. S druge strane,
poznata mi je dobro ustanovljena praksa
nepristrasnih krivi?nih sudova bilo gde u svetu da
su vestaci za pojedina vesta?enja odredjeni od
strane samih sudova, dok su sredstva za vesta?enje
obezbedjena iz izvora koja su striktno odredjena
krivi?nim procesnim pravom.
Takodje me zabrinjava veliki i rastu?i broj
pitanja koje predsedavaju?i sudija Ri?ard Mej
proglasava irelevantnim za vreme unakrsnog
ispitivanja svedoka od strane gospodina
Milosevi?a. U tom smislu, stroga vremenska
ograni?ewa su primenjena, ?ak i onda kada gospodin
Milosevi? unakrsno ispituje neke od najva?nijih
svedoka poput gospodina Ibrahima Rugove,
predsednika Kosova, dana 3. i 6. maja 2002.
godine. Smatram neprihvatljivim da pitanja kao
npr. utvrdjenje uloge, karaktera i izvora
finansiranja OVK budu proglasena "irelevantnim". U
isto vreme, predsedavaju?i sudija Mej nije ulo?io
nikakav zna?ajan napor da bi u?inio da gospodin
Rugova da precizne, koncizne i konkretne odgovore
na pitanja gospodina Milosevi?a i amicus curiae.
Mnogi pravnici i novinari prisutni u Hagu su
svedo?enje gospodina Rugove okarakterisali "kao
sramotu za medjunarodnu pravdu", izvestio je
beogradski dnevnik "Glas javnosti", dana 4. maja
2002. godine.
Imaju?i u vidu da mnogi svedoci sa Kosova svedo?e
da ?ak uopste nisu ni ?uli za OVK, izra?avam
zabrinutost povodom ?injenice da ni jedan svedok
nije bio upozoren da se zbog la?nog svedo?ewa mogu
primeniti kaznene mere po ?lanu 91 Pravilnika
procedure i dokazivanja Tribunala. Ove mere moraju
biti primenjene u cilju spre?avanja svedo?enja
lisenih kredibiliteta, zloupotrebe prava od strane
tu?ilastva i nepotrebnog iscrpljivanja gospodina
Milosevi?a koji je podvrgnut veoma duga?kom
sudjenju.
Na kraju, izra?avam duboku zabrinutost zbog
stalnih izmena u redosledu pojavljivanja pojedinih
svedoka koje ?ini tu?ilastvo, a koje sudsko Ve?e
olako odobrava.
Sdj|enje gospodinu Milosevi?u je vrlo kompleksno,
i ono sa sobom donosi veoma kompleksna pitanja pri
?emu isuvise uzak, selektivan i nestrpljiv pristup
sudskog Ve?a tim pitanjima mo?e imati stetne
posledice po prava gospodina Milosevi?a.
Smatraju?i da je takav pristup ve? po?eo da
ugro?ava njegovo pravo na posteno sudjenje,
pozivam sve organizacije za zastitu ljudskih prava
da postave svoje posmatra?e na sudjenju, ili da
prate proces na drugi prikladan na?in. Takodje,
pozivam sve organizacije za zastitu ljudskih prava
da preduzmu onu akciju koju smatraju prikladnom u
cilju zaustavljawa krsenja prava na fer sudjenje
gospodina Slobodana Milosevi?a.
Sa postovanjem,

Vladislav Jovanovi?,
Predsedavaju?i Beogradskog foruma
za svet ravnopravnih
Beograd, Misarska 6
Tel/Fax: (+ 381 11) 3245601
www.belgrade-forum.org
office@...

===*===

Subject: Pravi krivci nisu u Hagu
Date: Mon, 20 May 2002 10:33:33 -0400
From: "Miroslav Antic"


Ovaj moj tekst objavila je beogradska "Politika" od
20.5.2002.

Pravi krivci nisu u Hagu
"Hag nije Nirnberg" 15. maj


Èitalac Budimir Rudoviæ je svojim tekstom sjajno
pokazao i dokazao da "Hag nije Nirnberg", to jest
razliku izmeðu nirnberskog tribunala i tzv. haskog
tribunala.

Kljuèno u nirnberskoj optu?nici protiv nacistièkih
zloèinaca je bilo ka?njavanje krivih za zloèine
protiv mira, to jest planiranje i voðenje
agresorskih ratova kao vrhunskih zloèina po osnovu
meðunarodnog prava, iz kojih proizlaze svi drugi
ratni zloèini, ili zloèini protiv meðunarodnog
humanitarnog prava, kako se to danas govori.

Za razliku od nirnberskog (pa i tokijskog)
tribunala, takozvani haski tribunal uopste nije
nadle?an za krivièna dela protiv mira, kao sto su
spoljna ili unutrasnja agresija, veæ samo za ona
krivièna dela koja se èine tokom rata, na bojnom
polju, odnosno kako to pravnici ka?u za dela in
bello.

Ovakvo èinjenièno stanje nameæe svakom èoveku
normalne pameti neizbe?no pitanje: zasto su se
autori haskog tribunala opredelili za ovakvo
resenje? Ovo pitanje je tim prirodnije sto se èesto
u javnosti, pa i od samih kreatora haskog
tribunala, poziva na Nirnberg i Tokio kao na uzore
i presedane. Jedini moguæi logièan odgovor jeste:
ovakvom resenju se pribeglo namerno i svesno, da bi
se onemoguæio krivièni postupak protiv pravih
krivaca za tragediju Jugoslavije i njenih naroda,
pre svih naravno srpskog naroda, to jest onih koji
su isplanirali, organizovali, podsticali,
finansirali i izveli nasilno komadanje Jugoslavije.
Drugi bi razlog mogao biti da je u vreme kada je
stvaran haski tribunal, znaèi 1992/93. godine, veæ
bio anticipiran agresivni rat NATO-a protiv
Jugoslavije, pa, da bi se krivci zastitili od bilo
kakve odgovornosti, bilo je potrebno statutom
tribunala iskljuèiti njegovu nadle?nost u pogledu
agresije! Mo?emo se mi ljutiti koliko hoæemo na
Karlu del Ponte sto odbija da protiv NATO-a,
odnosno dr?ava èlanica te alijanse koje su
uèestvovale u agresiji podigne optu?nicu, ali ona
je formalno u pravu, jer joj statut tribunala,
vidimo, to onemoguæava, èak i da ona to lièno ?eli.

Ove nepobitne èinjenice vise nego dovoljno govore,
kako o haskom tribunalu, tako i o njegovim
autorima.

Dr Milan Tepavac
Beograd


MT
miltep@...

www.antic.org/YU4NSP/