Kosta Cavoski, editorialista del quotidiano "Glas Javnosti",
nell'articolo che qui
riportiamo in serbocroato ed in inglese parla dell'aggressione contro
50 anziani serbi
costretti da Steiner a recarsi a Pec per aprire un conto in banca per
poter ritirare
le loro pensioni. I dispacci di agenzia da noi gia' inviati (vedi:
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/2002)
non rendono esattamente l'idea dei fatti. Per esempio: e' stata
l'impiegata della
banca allo sportello che ha urlato "UCK!" rendendosi conto che si
trattava di serbi, ed
e' stata lei a scatenare la protesta. E poi, a fatti avvenuti, i
vecchi serbi hanno dovuto
subire l'umiliazione di aspettare sotto la pioggia per due ore che la
KFOR accertasse
quanto accaduto...

---

LIÈNI STAV

Kosmetska "multietniènost"

Pi¹e: KOSTA ÈAVO©KI

U duhu evropejske zamisli navodne multietniènosti kosmetski gaulajter
Mihael ©tajner re¹io je da na delu poka¾e kako izgleda multietniènost
u Peæi u kojoj veæ vi¹e od tri godine nema Srba. Toga radi, njegovi
pouzdanici nagovorili su pedeset staraca iz sela Osojane, Tuèep i
©aljinovca da autobusom, u pratnji Kfora, doðu u Peæ zarad otvaranja
raèuna za primanje penzije.
Iako je po¹tar svakog meseca mogao da im odnosi penzije u njihova
bedna
stani¹ta pod ¹atorima i sklepanim barakama, ©tajner i njegovi
doglavnici su ¾eleli da od Peæi naprave otvoreni multietnièki grad u
koji
Srbi u svako doba mogu, bez ikakve oru¾ane pratnje, slobodno da
doðu, podignu penzije i vrate se kuæama.
Umesto toga, nesuðeni penzioneri su bili podvrgnuti pogibeljnom linèu
razularenih Arbanasa koji se pukom sreæom nije tragièno zavr¹io. Kad
je slu¾benica za ¹alterom razabrala da su stranke koje joj se obraæaju
Srbi, odmah je istrèala na ulicu i poèela da uzvikuje "UÈK!".
Za tili èas okupilo se oko hiljadu Arbanasa koji su skandirali "UÈK" i
"©kija, ©kija" (pogrdni naziv za Srbe). Potom su kamenicama i
"molotovljevim koktelima" zasuli autobus, tako da su na¹i jadni
sunarodnici
jedva spasli ¾ivu glavu.
Tom prilikom dva Srbina i dva policajca su povreðena, ali srpskim
patnjama
jo¹ nije do¹ao kraj. Kad su u te¹ko o¹teæenom autobusu bez
ijednog stakla stigli u Osojane, ¹panski vojnici su ojaðene i
zastra¹ene
starce dva sata dr¾ali na ki¹i sa uperenim pu¹kama, dok su ispitivali
vozaèa i suvozaèa autobusa kao da su oni izazvali linè.
Meðu prvima koji su o¹tro reagovali na ovaj poku¹aj masovnog linèa
bila
je Rada Trajkoviæ, ¹ef koalicije "Povratak" u okupatorskom
kosmetskom "Parlamentu", koja se dosad, iz nama nepoznatih razloga,
gorljivo zalagala za pristajanje Srba na svaki spoljni diktat i uèe¹æe
u
tzv. multietnièkim ustanovama kosmetske vlasti.
Ovog puta nedvosmisleno je izjavila da je i¹èezla vera u sve sporazume
koje su na¹e vlasti, a posebno Neboj¹a Èoviæ, zakljuèivale sa
okupatorskim upravnikom u Pri¹tini i da Srbi tako ne mogu pre¾iveti.
"Jednostavno, Srbima se nudi: uzmi i odlazi ili ostavi i nestani" -
zakljuèila je Rada Trajkoviæ.
Posle svega ¹to se u poslednje dve godine zbilo na Kosmetu, postavlja
se dalekose¾no pitanje: Kakva to tragedija jo¹ treba da se dogodi
da bi na¹i zvaniènici, poèev od Vojislava Ko¹tunice, preko Zorana
Ðinðiæa, do Neboj¹e Èoviæa, shvatili da njihova politika neprestanog
popu¹tanja i pristajanja na skoro svaki diktat kosmetskih okupatora
nije donela na¹im nesreænim sunarodnicima nikakvo pobolj¹anje i da se
skoro niko od vi¹e od 200.000 prognanih Srba i drugih ne-Arbanasa
nije vratio u svoje poharane i poru¹ene domove?
I zar oni zaista ne vide da se, zahvaljujuæi, pored ostalog, i
njihovim
pristajanju na nametnuti Ustavni okvir za Kosovo, u kojem se
Jugoslavija i
Srbija uop¹te ne pominju, i potonjem prisiljavanju na¹ih nesreænih
Kosmetlija da izaðu na tzv. parlamentarne izbore i uðu u pokrajinsku
skup¹tinu, pred njihovim oèima postupno stvara druga albanska dr¾ava
na Balkanu, èija æe nezavisnost biti progla¹ena kroz tri godine?
Mi, naravno, ovako slabi i podeljeni, te¹ko da to mo¾emo spreèiti, ali
bar ne moramo u tome uèestvovati na na¹u vlastitu ¹tetu i sramotu. I
moramo unapred staviti do znanja da æe nam ono ¹to silom bude oteto
pre ili posle silom biti vraæeno.
Jo¹ je va¾nije da u ovom èasu dr¾ava odre¹i kesu, kao ¹to je veæ
uèinila
za Arbanase u Pre¹evskoj dolini, pa da redovno isplaæuje plate i
penzije kosmetskim Srbima, naroèito zaposlenima u prosveti, zdravstvu
i
preostalim organima vlasti, a ne da na¹e nesreæne sunarodnike
izruèuje na milost i nemilost okupatorskim vlastima i njihovim divljim
¹tiæenicima.
Izgleda da æe, ako ne Amerikancima, ono bar osetljivijim zapadnim
Evropljanima tzv. multietniènost Kosmeta biti kljuèni izgovor za
priznanje
njegove dr¾avne nezavisnosti. Ako je to tako, onda bar u prividnom
graðenju
takve multietniènosti ne moramo uèestvovati.

http://www.glas-javnosti.co.yu/danas/srpski/T02101302.shtml

---

Glas Javnosti, Belgrade, Yugoslavia
October 14, 2002

Kosmet "Multiethnicity"?

Belgrade, 14 Oct (Glas Javnosti) Editorial - In the spirit of the
European
plans for multi-ethnicity, Michael Steiner has decided to show what
multi-ethnicity looks like in Pec where no Serb have been seen in the
past three years. To accomplish this, some of his close associates
persuaded
fifty old people from the villages of Osojane, Tucep and Saljinovac to
go to
Pec with a bus escorted by KFOR with the purpose of opening accounts
for
accepting pension pay.
Even though the postmen could have brought their pensions to the poor
living
quarters under the tents and the barracks, Steiner and his accomplices
wanted to
make Pec an open multi-ethnic city in which the Serbs could walk
freely at any
time of the day and with out any armed escort.
Instead of this the pensioners were nearly lynched by the masses of
hoodlums.
This incident could have ended tragically. When the clerk lady from
the bank
realized that the customers, who are addressing her, are Serbs she
immediately
ran on the street and started shouting "UCK"!
In no more then a moment there was around two thousand hoodlums,
shouting
"UCK" and "Shkija, Shkija" (pejorative for Serbs). Then rocks and
"Molotov
cocktails" started raining on the bus. Our poor countrymen barely
managed
to save their heads.
But the sufferings of the Serbs were not over. When the bus, which did
not have
any glass and was seriously damaged managed to arrive in Osojane, the
Spanish
soldiers who were frightened and nervous had held the old people for
two hours
in the pouring rain with rifles pointed at them, while they were
investigating
both drivers as though they were the ones that caused the chaos.
After everything that happened in Kosovo in the past two years we can
ask
ourselves one long term question: What kind of tragedy needs to
happen so that
our countrymen, starting from Kostunica, Djindjic and Covic can
realize that
their policy of constantly backing and excepting every ultimatum set
by the
Kosovo occupiers has not brought any improvement to our miserable
countrymen,
and that around two hundred thousand exiled Serbs and other
non-Albanian,
non-hoodlums did not manage to return to their torn homes.
It seams that if not for the Americans, then for sure the Western
Europeans
will use the so-called multi-ethnicity of Kosmet as a key argument in
granting
its independence. If this is so, than the least we can do is not
participating in
building this so-called multi-ethnicity.

http://groups.yahoo.com/group/decani/message/70740