[srpskohrvatski / русский] Among other celebrations, an international Conference was held in Belgrade on 19 April 2019 to mark the 100th Anniversary of the Foundation of the Socialist Workers' Party of Yugoslavia (unified party of the communists). For a more general Introduction to the Conference see the dedicated JUGOINFO post

 
Si è tenuta a Belgrado lo scorso 19 aprile una importante conferenza internazionale nel centesimo anniversario dalla fondazione del Partito Socialista dei Lavoratori di Jugoslavia – precursore del Partito Comunista jugoslavo. 
Alla conferenza, organizzata dal Coordinamento dei Partiti Comunisti e dei Lavoratori dello spazio jugoslavo, hanno partecipato le delegazioni delle forze che fanno parte del Coordinamento stesso – SRP (Croazia), KS (Serbia), KPM (Macedonia), JKPCG (Montenegro) e SKBiH (Bosnia-Erzegovina) – oltre a rappresentanti di partiti, organizzazioni e associazioni da Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Romania, Russia.
Di seguito il contributo del Partito Comunista della Federazione Russa (KPRF):
 
 
 
 
 
Na srpskohrvatskom:
 
Beograd, 19. Aprila 2019.god.
KONFERENCIJA POVODOM 100. GODIŠNJICE OSNIVANJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE
 
REFERAT KOMUNISTIČKE PARTIJE RUSKE FEDERACIJE (K.P.R.F.)
 

Dragi drugovi!
Prvi svetski rat izmučio je celu Evropu, ali verovatno najteže je bilo na Balkanu, gde su se najdrastičnije odrazile posledice večne devize imperijalista „zavadi, pa vladaj“. Narodi, bratski po krvi, kulturi, jeziku i životnim problemima, delili su se, sukobljavali i razgraničavali.
U Rusiji postoji pesma o ratnoj “18-oj godini – ali ništa lakša i manje ratna, nego u Rusiji, 1918-a godina nije bila ni u novoj državi – Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Nad ratom izmučenom zemljom nadvila se nova ideologija, ideologija bratstva radnika i internacionalizma, i ljudi su obratili pažnju na nju, videći njenu zoru u Rusiji.
1919-e godine osnovana je Socijalistička Radnička Patija Jugoslavije (komunista) – i sledeće godine komunisti su zauzeli treće mesto na izborima za Ustavotvornu skupštinu. Buržoaska vlast, nesposobna da se pošteno bori na izborima zabranila je rad KPJ i poništila 58 časno osvojenih izbornih mandata.
Komunisti su otišli u ilegalu. Kada je nastupio surovi čas rata i buržoaska kraljevina je momentalno uništena od strane Hitlera – samo komunisti pod vođstvom Josipa Broza Tita uspeli su da se odupru agresoru i poveli su masovni partizanski rat. I snaga partizana bila je upravo u tome da su se pod zastavom komunista, pod parolama internacilonalizma ujedinili svi narodi Jugoslavije – i uništili su fašizam, i stvorili jedinstvenu socijalističku državu.
„Poznati pir ih iznova mami – krv slovena je za njih opojna!“ – proročanski je nekada pisao Puškin o zapadnim grabljivcima. I pre dvadeset godina iznova, kao 1941. letele su s neba na Beograd bombe, prolivajući slovensku krv, kojom su se naslađivali natovci, kao nekad hitlerovci... 1700 civilnih građana natovci su ubili 1999. godine i 400 od njih su bila deca, deset hiljada je bilo teško ranjeno. Uništeno je 48 bolnica, 29 manastira, 35 crkava, 70 škola, 18 vrtića, 9 univerzitetskih zdanja. Skoro 30 milijardi dolara iznosila je direktna šteta, pola miliona Srba ostalo je bez radnih mesta.
KPRF je uvek podržavala i podržavaće bratski srpski narod u njegovoj težnji da sprovodi nezavisnu spoljnju i unutrašnju politiku. Ubeđeni smo da će se Srbija osloboditi diktata zemalja-članica NATO, a zapadni političari, krivci za tragediju jugoslovenskog naroda, pre ili kasnije naći će se na klupi za osuđenike.
Lekcije srpske tragedije ne smeju se zaboraviti. Nametanje „demokratskih vrednosti“ putem agresije skupo će koštati celu svetsku zajednicu. Mir i stabilnost mogu da obezbede samo poštovanje međunarodnog prava, Statuta i principa OUN.
1941. godine kada su hitlerovci grabili ka Moskvi, na ekranima SSSR prikazan je film „Noć nad Beogradom“. On je bio zasnovan na realnim događajima: u okupiranom Beogradu mala grupa partizana zauzela je radio stanicu i probila se u etar, pozivajući narod na otpor i borbu.
I pesma iz tog filma pozivala je na to da se čuva sećanje i da se bori s neprijateljem, ništa da se ne zaboravlja i ništa ne oprašta.

Seti se godine užasa,
Leta crnih mašina...
Stegni srce, oslušni:
Noć peva pesmu:

Plamen gneva gori u grudima!
Plamene gneva, povedi nas u pohod!
Nastupio je trenutak obračuna!
Smrt za smrt! Krv za krv!
U boj, sloveni! Zora je ispred nas!

Meci fašista su prekinuli ovu pesmu, svi partizani su poginuli – ali pesma je već otišla u etar i prihvatili su je svi patrioti Jugoslavije.
Sećaćemo se da su samo komunisti mogli da pruže otpor neprijatelju i da ujedine narod, pamtićemo slavni put i pobede slavne Komunističke Partije Jugoslavije!

Marija Drobot
 
 
 
По русский:
 
Белград, 19.4.2019.
УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ СТОЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЮГОСЛАВИИ
 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (К.П.Р.Ф.)
 

Уважаемые друзья, дорогие товарищи!

Первая мировая война истерзала всю Европу – но, может быть, тяжелее всех пришлось Балканам, где острее всего проявились последствия извечного девиза империалистов «разделяй и властвуй». Народы, братские по крови, культуре, языку и жизненным интересам, разделялись и стравливались, делились границами и сферами влияния.
В России есть песня про боевой 18-й год – но не менее трудным и боевым, чем в России, был 1918-й год в новом государстве – Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Над истерзанной войнами землёй поднималась новая идеология, идеология братства трудящихся и интернационализма, и люди внимали ей, видя её зарю в России.
В 1919-м году создан был Союз коммунистов Югославии – и на следующий год коммунисты заняли третье место на выборах в Учредительную скупщину. Буржуазная власть, не способная честно конкурировать на выборах, запретила деятельность Союза коммунистов и аннулировала 58 честно выигранных на выборах мандатов.
Коммунисты ушли в подполье – но когда пришёл суровый час войны и буржуазное королевство было моментально разгромлено Гитлером – только коммунисты под руководством Иосипа Броза Тито смогли противостоять агрессору и развернули массовую партизанскую войну. И сила партизан была именно в том, что под знамёнами коммунистов, под лозунгами интернационализма сплотились все народы Югославии – и разгромили фашизм, и создали единое социалистическое государство.
«Знакомый пир их манит вновь – хмельна для них славянов кровь!» – пророчески написал когда-то Пушкин о западных хищниках. И двадцать лет назад снова, как в 1941-м летели с неба на Белград бомбы, проливая славянскую кровь, от которой хмелели НАТОвцы, как хмели когда-то гитлеровцы… 1700 мирных граждан убили НАТОвцы в 1999 году, и 400 из них были дети, десять тысяч получили тяжёлые ранения. 48 больниц и госпиталей, 29 монастырей, 35 церквей, 70 школ, 18 детских садов, 9 университетских зданий и 4 студенческих общежития – в злобе и убийствах НАТО превзошло Гитлера! Почти тридцать миллиардов долларов составил прямой ущерб, полмиллиона сербов лишились рабочих мест. Даже Гитлер не бомбил химические заводы, а НАТОвцы делали это – и ещё старались заразить землю и воду Сербии своими урановыми снарядами.
12 апреля 1999 года, в день космонавтики, когда все люди Земли вспоминали подвиг Юрия Гагарина, парламент Союзной Республики Югославия обратился к парламенту Российской Федерации с просьбой о присоединении к Союзному государству Белоруссии и России. В Думе было созвано экстренное заседание и просьба была полностью поддержана – но ставленник западного капитала Ельцин, бывший тогда президентом РФ, заблокировал процесс объединения…
КПРФ всегда поддерживала, и будет поддерживать, братский сербский народ в его стремлении проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Мы уверены, что Сербия освободится от диктата стран - членов НАТО, а западные политики, виновные в трагедии югославского народа, рано или поздно окажутся на скамье подсудимых.
Уроки сербской трагедии не должны быть забыты. Навязывание «демократических ценностей» через агрессию дорого обходится всему мировому сообществу. Мир и стабильность могут обеспечить только соблюдение международного права, Устава и принципов ООН.
В 1941 году, когда гитлеровцы рвались к Москве, на экраны СССР вышел фильм «Ночь над Белградом». Он был основан на реальных событиях: в оккупированном Белграде маленькая группа партизан захватила радиостанцию и вышла в эфир, призывая народ к сопротивлению и борьбе.
И песня из этого фильма призывала хранить память и бороться с врагом, ничего не забывать и ничего не прощать.

Вспомни годину ужаса,
Черных машин полет...
Сердце сожми, прислушайся:
Песню ночь поет:
Пламя гнева горит в груди!
Пламя гнева, в поход нас веди!
Час расплаты готовь!
Смерть за смерть! Кровь за кровь!
В бой, славяне! Заря впереди!

Пуля фашиста оборвала эту песню, все партизаны погибли – но песня уже улетела в эфир и была подхвачена всеми патриотами Югославии.
Будем же помнить, что только коммунисты смогли дать отпор врагу и объединить народ, будем помнить славный путь и победы славного Союза коммунистов Югославии!